Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon časť 1

14. 2. 2010

 

Zákon č. 274/2009 Z. z.

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

(1)               Tento zákon upravuje

a)      podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,1)

b)      uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,

c)      poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,

d)     ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,

e)      vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,

f)       organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),

g)      podmienky na lov a zužitkovanie zveri,

h)      náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,

i)        pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,

j)        zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2)               Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá.2)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)      časom núdze obdobie určené obvodným lesným úradom v sídle kraja,

b)      chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného obvodného lesného úradu,

c)      chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije,

d)     knihou návštev poľovného revíru kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru na evidenciu návštev poľovného revíru,

e)      lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,

f)       nepoľovnou plochou zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, dráha,3) diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko4) a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia obvodného lesného úradu [§ 74 ods. 1 písm. b)],

g)      normovaným kmeňovým stavom zveri počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede určený obvodným lesným úradom,

h)      poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,

i)        poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého,

j)        poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,

k)      poľovníckym zariadením objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri,

l)        poľovníctvom súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia,

m)    poľovnou lokalitou ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri,

n)      poľovnou oblasťou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa jednotných kritérií a zásad schválených poradným zborom,

o)      poľovným pozemkom každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene f),

p)      poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica,

q)      právom a výkonom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu5) a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty,

r)       samostatným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby,

s)       spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov,

t)       súvislými poľovnými pozemkami poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak však ležia v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami,

u)      vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír,

v)      vlastníkom poľovného revíru majiteľ, z ktorého poľovných pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír,

w)    užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri,

x)      užívateľom poľovného revíru fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri,

y)      užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky,

z)      zverou populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1.

Poľovný revír

§ 3

Podmienky uznávania poľovného revíru

(1)               Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala

a)      primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,

b)      zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,

c)      vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.

(2)               Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby

a)      ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,

b)      súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo voľnom pohybe,

c)      poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)               Obvodný lesný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej

a)      1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,

b)      2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.

(4)               Pri uznávaní poľovného revíru vykoná obvodný lesný úrad obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby vykoná zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia.

(5)               Na zaokrúhlenie hraníc poľovného revíru môže obvodný lesný úrad pričleniť alebo odčleniť poľovné pozemky, ak nie sú súčasťou susedného poľovného revíru, na ktorého užívanie je uzatvorená zmluva o užívaní poľovného revíru „(ďalej len „zmluva“). Pri zaokrúhľovaní hraníc poľovného revíru nie sú určujúce hranice katastrálnych území ani vlastnícke hranice. Pričlenené pozemky môžu tvoriť najviac 10 % výmery navrhovaného poľovného revíru.

(6)               Za splnenie podmienok na riadne poľovnícke hospodárenie sa na účely tohto zákona považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 3.

(7)               Poľovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru podľa odseku 3 a ktoré sa nepoužijú na vytvorenie poľovného revíru, pričlení obvodný lesný úrad k susednému poľovnému revíru.

§ 4

Uznávanie poľovného revíru

(1)               Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku, z ktorého má byť poľovný revír uznaný na príslušný obvodný lesný úrad.

(2)               Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný.

(3)               Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady, v ktorých pôsobnosti leží menšia časť poľovných pozemkov.

(4)               Žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje:

a)      obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých žiadosť sa poľovný revír uznáva,

b)      doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,

c)      grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1: 2880 alebo 1: 2000 a na mape poľovného revíru vo formáte A3,

d)     opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,

e)      notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný; notárska zápisnica sa nevyžaduje, ak je vlastníkom poľovných pozemkov jediná osoba.

(5)               V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru obvodný lesný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov, ich výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je mapa poľovného revíru vo formáte A3.

(6)               Ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, obvodný lesný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu.

(7)               Vlastník pozemku, ktorý bol zaradený do poľovného revíru, môže požiadať o vyhlásenie pozemku za nepoľovnú plochu obvodný lesný úrad. Obvodný lesný úrad o takejto žiadosti rozhodne do 30 dní, ak je pozemok

a)      jednoznačne identifikovaný, napríklad geometrickým plánom,

b)      v teréne zreteľne označený.

(8)               Ak pozemok prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy alebo ak zanikli podmienky, pre ktoré bol vyhlásený za nepoľovnú plochu, obvodný lesný úrad ho vyhlási za poľovný pozemok a súčasne z vlastného podnetu rozhodne o jeho pričlenení k uznanému poľovnému revíru.

§ 5

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

(1)       Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“).

(2)       Na zhromaždení práva vlastníka vykonáva orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov.6)

(3)       Zhromaždenie zvoláva, zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zvolávateľ“), počítaná z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru písomnou pozvánkou alebo verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená vo všetkých dotknutých obciach obvyklým spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia.

(4)       Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, počítanou z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru.

(5)       Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov, výmeru poľovných pozemkov pripadajúcich jednotlivým osobám a podiel výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Zvolávateľ zabezpečuje a overuje zápis do listiny prítomných. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou7), ktorej prílohou je listina prítomných.

(6)       Na zhromaždení má hlas vlastníka poľovného pozemku váhu podielu na výmere vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru.

(7)       Zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona.

§ 6

Zvernica

(1)               Samostatnou zvernicou na účely tohto zákona je druh oploteného poľovného revíru s vhodnými podmienkami na intenzívny chov raticovej zveri, ktorými sú najmä dostatok prírodnej potravy a vody, podmienky na vývoj, pohyb, úkryt, pokoj a rozmnožovanie; uznanou zvernicou je oplotená časť poľovného revíru zriadená užívateľom poľovného revíru na účely prezimovania, rozmnožovania, aklimatizácie, karantény, výskumu zveri a jej lovu alebo na výcvik poľovne upotrebiteľných psov.

(2)               Obvodný lesný úrad uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov vtedy, ak tieto dosahujú výmeru najmenej 50 ha poľovných pozemkov, z ktorých je najmenej 20 ha lesných pozemkov a tieto sú ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich vbiehať; pritom musí dbať na to, aby zvernica mala vhodné podmienky na aklimatizáciu, rozmnožovanie, chov a lov jednotlivých druhov zveri, ktoré majú byť v nej chované, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.

(3)               Obvodný lesný úrad schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak sú pozemky, z ktorých má byť zriadená, dostatočne veľké na účel, na ktorý má zvernica slúžiť, a ak sú ohradené tak, že znemožňujú útek zveri, ktorá sa v nich má chovať, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.

(4)               Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice podľa odseku 2 alebo schválením zvernice podľa odseku 3 obvodný lesný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici, ktorý obsahuje aj štúdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov daného druhu zveri.

(5)               Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takúto fyzickú osobu.

(6)               K žiadosti o uznanie samostatnej zvernice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží

a)      projekt podľa odseku 4,

b)      záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)

c)      súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých sa má zvernica uznať alebo schváliť,

d)     stanovisko obvodného úradu životného prostredia, ak ide o pozemky v treťom až piatom stupni ochrany.

(7)               K žiadosti o schválenie uznanej zvernice žiadateľ predloží doklady podľa odseku 6 písm. a) až c) a podľa § 4 ods. 4 písm. b) až d).


§ 7

Bažantnica

(1)               Samostatnou bažantnicou na účely tohto zákona je poľovný revír uznaný podľa odseku 2; uznanou bažantnicou časť poľovného revíru uznaná podľa odseku 3.

(2)               Obvodný lesný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje; pritom sa vyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala aspoň 250 ha, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.

(3)               Obvodný lesný úrad schváli na žiadosť užívateľa poľovného revíru za uznanú bažantnicu časť poľovného revíru, v ktorej sú vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, nachádza sa v nej najmenej 25 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nej dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.

(4)               Pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej bažantnice obvodný lesný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov bažantej zveri.

(5)               K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží projekt podľa odseku 4 a posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)

(6)               K žiadosti o schválenie uznanej bažantnice podľa odseku 3 žiadateľ priloží

a)      projekt podľa odseku 4,

b)      záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)

c)      stanovisko obvodného úradu životného prostredia,

d)     súhlasné stanovisko vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa majú začleniť do navrhovanej uznanej bažantnice,

e)      doklady podľa § 4 ods. 4 písm. b) až d).

(7)               Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takú fyzickú osobu.

(8)               Pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej bažantnice alebo schválení uznanej bažantnice obvodný lesný úrad vykoná miestnu ohliadku za účasti užívateľa poľovného revíru a vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých má byť bažantnica uznaná.

(9)               Užívateľ poľovného revíru je povinný do 15 dní od schválenia uznanej bažantnice alebo samostatnej bažantnice požiadať obvodný lesný úrad o nové zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy a na prístupových cestách a ďalších vhodných miestach vyznačiť jej obvod.


§ 8

Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy

(1)               Obvodný lesný úrad do 30 dní po rozhodnutí o uznaní poľovného revíru tento zaradí do kvalitatívnej triedy pre jednotlivé druhy zveri, čo písomne oznámi vlastníkovi poľovného revíru a užívateľovi poľovného revíru.

(2)               Obvodný lesný úrad vykoná zmenu zaradenia do kvalitatívnej triedy, ak

a)      dôjde k zmene výmery poľovného revíru o viac ako 10 % výmery poľovného revíru,

b)      dôjde k zmene kritérií zaradenia revíru do kvalitatívnej triedy,

c)      povolí chov nových druhov zveri,

d)     schváli časť revíru za uznanú bažantnicu.

§ 9

Zmena hranice poľovného revíru

Zmenu hranice poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou, možno vykonávať

a)      po zániku zmluvy v dotknutých poľovných revíroch,

b)      v čase platnosti zmlúv v dotknutých poľovných revíroch, ak so zmenou súhlasia užívatelia týchto poľovných revírov a vlastníci dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch podľa § 5; dotknutými poľovnými pozemkami sú tie, ktoré majú byť začlenené do iného poľovného revíru,

c)      v čase platnosti zmlúv v jednom poľovnom revíri, ak so zmenou súhlasí užívateľ tohto poľovného revíru a vlastníci všetkých dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch podľa § 5.

§ 10

Konanie o zmene hranice poľovného revíru

(1)               Žiadosť o zmenu hranice uznaného poľovného revíru podľa § 9 môže podať vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru, ak v doterajšom poľovnom revíri, po navrhnutej zmene poľovného revíru, zostanú dodržané podmienky podľa § 3 alebo sa dosiahne dodržanie týchto podmienok pričlenením zostávajúcich poľovných pozemkov k susednému poľovnému revíru.

(2)               Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je miestne príslušný obvodný lesný úrad, ktorý pôvodný poľovný revír uznal.

(3)               Ak poľovné pozemky navrhnuté na zmenu ležia v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, lesné úrady, v ktorých pôsobnosti ležia časti dotknutých poľovných pozemkov, sú dotknutými správnymi orgánmi.

(4)               Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru obsahuje údaje podľa § 4 ods. 4 okrem písmena b), kde sa vyžadujú údaje len o dotknutých poľovných pozemkoch.

(5)               V rozhodnutí o zmene hranice poľovného revíru obvodný lesný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú novú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa, druhu pozemkov, výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa poľovného revíru vo formáte A3.

(6)               Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene hraníc poľovného revíru stráca platnosť predchádzajúce rozhodnutie o uznaní poľovného revíru.

(7)               Ak je v dotknutom poľovnom revíri užívanie revíru postúpené zmluvou, upraví sa užívanie poľovného revíru dodatkom k zmluve.

Využitie poľovného revíru

§ 11

Užívanie poľovného revíru

(1)               O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len „užívanie poľovného revíru“) rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5.

(2)               Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu užívať poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru.

(3)               Poľovný revír nemožno rozdeliť na časti na účel ich samostatného užívania.

§ 12

Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní

(1)               Ak sa vlastníci spoločného poľovného revíru rozhodnú užívať celý spoločný poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie, dohodnú si podmienky užívania spoločného poľovného revíru písomne osobitnou zmluvou.

(2)               Zmluva vlastníkov podľa odseku 1 musí obsahovať najmä:

a)      obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktoré sú zmluvnými stranami,

b)      údaje o poľovníckej organizácii (§ 11 ods. 2),

c)      údaje o poľovnom revíri,

d)     dobu užívania spoločného poľovného revíru,

e)      podmienky užívania spoločného poľovného revíru,

f)       podmienky zmien a doplnkov,

g)      podmienky zániku,

h)      dátum uzatvorenia a podpisy oprávnených zástupcov,

i)        notársku zápisnicu podľa § 5 ods. 5.

(3)               Zmluvu podľa odseku 1 vlastníci predložia do 15 dní od jej uzatvorenia na evidenciu na obvodný lesný úrad, ktorý ju bezodkladne zaeviduje, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2.

(4)               Vlastník samostatného poľovného revíru oznamuje užívanie poľovného revíru na evidenciu na obvodný lesný úrad.

§ 13

Zmluva o užívaní poľovného revíru

(1)               Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou

a)      fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru,

b)      poľovníckej organizácii podľa § 32,

c)      fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50 % výmery poľovného revíru alebo na časti bažantnice (§ 7 ods. 2), alebo zvernice (§ 6 ods. 1),

d)     právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva.

(2)               Ak je uzatvorená zmluva, užívateľ poľovného revíru alebo poverená poľovnícka organizácia podľa odseku 5 má právo vstupovať na poľovné pozemky a na poľné a lesné cesty

(3)               Ten, komu bolo užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou, nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného revíru ani jeho časti. Lov zveri poľovníckym hosťom sa za postúpenie užívania poľovného revíru nepovažuje.

(4)               Ak v poľovnom revíri, v ktorom je uzatvorená zmluva, došlo k zmene vlastníckeho práva k poľovným pozemkom, preberá nový vlastník práva a záväzky doterajšieho vlastníka vyplývajúce zo zmluvy.

(5)               Obvodný lesný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od

a)      právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára,

b)      ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.

(6)               Poverená poľovnícka organizácia musí s poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak poľovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri a poľovného revíru je povinný zabezpečiť vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru.

(7)               Rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.

§ 13a

Užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu

Ak právnická osoba,9) ktorá má v správe dvojtretinovú výmeru poľovných pozemkov, postupuje užívanie poľovného revíru inej osobe zmluvou podľa § 13 nepostupuje podľa § 5. Užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže9a).

§ 13b

Osobitné užívanie poľovného revíru

(1)       Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri rozhodnúť o osobitnom užívaní poľovného revíru podľa § 13a (ďalej len „vyhradený revír“), v rozhodnutí určí užívateľa poľovného revíru na 15 rokov.

(2)       Užívateľom vyhradeného revíru môže byť právnická osoba9) alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 písm. d), ktorá uskutočňuje výkon práva poľovníctva svojimi zamestnancami.

(3)       Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 2.

§ 14

Obsah a podmienky zmluvy

(1)               Zmluvu uzatvára budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru.

(2)               Zmluva sa uzatvára na desať rokov v oblastiach s chovom malej a srnčej zveri a na 15 rokov v oblastiach s chovom jelenej zveri odo dňa jej evidencie podľa § 16 ods. 1; zmluva o užívaní samostatnej zvernice a bažantnice sa uzatvára najmenej na dobu 10 rokov.

(3)               Zmluva musí obsahovať najmä:

a)      identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru a identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 poverených podpisom zmluvy,

b)      údaje o poľovnom revíri podľa rozhodnutia o uznaní,

c)      výšku a spôsob vyplatenia dohodnutej náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár poľovného pozemku,

d)     dohodnuté podmienky užívania poľovného revíru,

e)      podmienky zmien a doplnkov,

f)       dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zástupcov zmluvných strán,

g)      odklad účinnosti zmluvy podmienený zaevidovaním zmluvy obvodným lesným úradom.

§ 15

Náhrada za užívanie poľovného revíru

(1)               Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru.

(2)               Ak nedôjde k inej dohode medzi vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkom spoločného poľovného revíru a budúcim užívateľom poľovného revíru, určí sa náhrada za užívanie poľovného revíru na základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je v prílohe č. 2.

§ 16

Evidencia zmluvy

(1)               Evidenciu zmluvy vykoná príslušný obvodný lesný úrad. Zmluvu zaeviduje, ak ju uzatvorila fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 a ak ju podpísali vlastníci spoločného poľovného revíru vlastniaci najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov z výmery poľovného revíru. Súčasťou žiadosti o evidenciu zmluvy je notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia.7)

(2)               Obvodný lesný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na užívanie poľovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva nespĺňa náležitosti podľa § 14 ods. 3 alebo ak zmluva nie je uzatvorená so subjektom podľa § 13 ods. 1.

(3)               Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne zmenu alebo doplnok zmluvy obvodnému lesnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa podpisu zmeny alebo doplnku zmluvy.

§ 17

Zánik zmluvy

(1)               Zmluva zaniká

a)      uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,

b)      zánikom poľovného revíru,

c)      zánikom osoby (§ 13),

d)     dohodou zmluvných strán,

e)      rozhodnutím súdu,11)

f)       výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy

1.      vlastníkom poľovného pozemku postupom podľa § 5,

2.      užívateľom poľovného revíru,

g)      ukončením členstva užívateľa poľovného revíru v komore,

h)      rozhodnutím orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri neplnení povinností podľa § 26 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov.

(2)               Zánik zmluvy je doterajší užívateľ poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému obvodnému lesnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa jej zániku.

(3)               Obvodný lesný úrad zmluvu ku dňu jej zániku vyradí z evidencie.

Poľovnícke hospodárenie

§ 18

Veľkoplošné poľovnícke hospodárenie

(1)               Veľkoplošným poľovníckym hospodárením je na účely tohto zákona hospodárenie v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách takým spôsobom, aby sa zabezpečil dobrý zdravotný stav zveri, optimálna početnosť, kvalita a správna veková a pohlavná štruktúra jej populácií, ako aj ostatných živočíchov ako súčasti ekosystémov.

(2)               Na veľkoplošné poľovnícke hospodárenie sú poľovné revíry začlenené do poľovných oblastí, poľovných lokalít a chovateľských celkov. Za poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri zodpovedá užívateľ poľovného revíru.

(3)               Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách (ďalej len „poľovná oblasť“) zriaďuje krajský lesný úrad, v ktorého pôsobnosti je väčšia časť územia poľovnej oblasti, poradný zbor poľovnej oblasti (ďalej len „poradný zbor“), ktorého činnosť sa riadi štatútom. Štatút poradného zboru a členov poradného zboru schvaľuje krajský lesný úrad.

(4)               Poradný zbor zjednocuje veľkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovnej oblasti podľa schválenej koncepcie podľa § 30 ods. 4. Poradný zbor vymenúva krajský lesný úrad zo zástupcu

a)      krajského lesného úradu, ktorý je zároveň predsedom,

b)      každého obvodného lesného úradu príslušnej poľovnej oblasti,

c)      pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,

d)     organizácie ochrany prírody s pôsobnosťou v poľovnej oblasti,

e)      príslušnej veterinárnej a potravinovej správy,

f)       príslušnej obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „obvodná komora“),

g)      ďalších organizácií, ktorých účasť v poradnom zbore je z hľadiska plnenia úloh potrebná.

(5)               Poradný zbor

a)      vypracúva návrh štatútu poľovnej oblasti,

b)      radí pri zisťovaní početných stavov zveri v poľovnej oblasti,

c)      navrhuje kritériá chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri v poľovnej oblasti,

d)     odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti,

e)      určuje hlavné kritériá na schvaľovanie ročných plánov poľovníckeho hospodárenia a navrhuje ministerstvu ročné kvóty lovu vlka dravého,

f)       vypracúva opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v poľovnej oblasti,

g)      radí pri starostlivosti o zver a spoločnej ochrane zveri v poľovnej oblasti,

h)      radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci poľovnej oblasti,

i)        metodicky usmerňuje chovateľské rady,

j)        plní ďalšie úlohy podľa pokynov krajského lesného úradu.

(6)               Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch v chovateľských celkoch zriaďuje obvodný lesný úrad chovateľskú radu, ktorá sa riadi štatútom. Štatút chovateľskej rady schvaľuje obvodný lesný úrad. Chovateľská rada radí pri veľkoplošnom poľovníckom hospodárení v chovateľskom celku podľa schválenej koncepcie podľa § 30 ods. 1 písm. b) a výhľadových plánov podľa § 30 ods. 1 písm. c).

(7)               Chovateľská rada sa skladá

a)      zo zamestnanca príslušného obvodného lesného úradu, ktorý je zároveň jej predsedom,

b)      zo zástupcu miestne príslušnej obvodnej komory,

c)      z poľovníckeho hospodára z každého poľovného revíru začleneného do chovateľského celku,

d)     zo zástupcov ďalších organizácií, ktorých účasť je potrebná.

(8)               Chovateľská rada

a)      realizuje chovateľský zámer poradného zboru v chovateľskom celku,

b)      radí pri zisťovaní početných stavov zveri v chovateľskom celku,

c)      odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a spracúva k nim stanovisko,

d)     navrhuje postup úpravy stavov zveri v revíroch, kde jej chov a lov nie sú plánované,

e)      predkladá stanovisko k výhľadovému plánu pred jeho schválením v chovateľskom celku,

f)       radí pri starostlivosti o zver a ochrane zveri v chovateľskom celku,

g)      radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci chovateľského celku,

h)      plní ďalšie úlohy podľa pokynov obvodného lesného úradu.

§ 19

Poľovnícky hospodár

(1)               Užívateľ poľovného revíru je povinný navrhnúť obvodnému lesnému úradu v záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri poľovníckeho hospodára

a)      do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru súčasne s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,

b)      súčasne s predložením zmluvy podľa § 13,

c)      do 30 dní od zániku funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 8.

(2)               Poľovníckym hospodárom môže byť osoba, ktorá

a)      je spôsobilá na právne úkony,

b)      má platný poľovný lístok a je najmenej päť rokov po sebe nasledujúcich držiteľom poľovného lístka,

c)      má platný zbrojný preukaz skupiny D,12)

d)     zložila skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo je absolventom strednej lesníckej školy, alebo absolventom vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, a úspešne zložila z tohto predmetu skúšku,

e)      nedopustila sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku poľovníctva podľa § 76,

f)       nie je poľovníckym hospodárom v inom poľovnom revíri.

(3)               Obvodný lesný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára pre poľovný revír, ktorého užívanie bolo postúpené zmluvou, ak ho podá subjekt, ktorého zmluva nemôže byť zaevidovaná podľa § 16, alebo ak navrhnutá osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 2.

(4)               Ak obvodný lesný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odseku 2 alebo ho odvolá podľa odseku 6 alebo odseku 7, je užívateľ poľovného revíru povinný navrhnúť do 30 dní od doručenia oznámenia o neschválení alebo odvolaní poľovníckeho hospodára a zaslať návrh obvodnému lesnému úradu na schválenie nového poľovníckeho hospodára.

(5)               Ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, poľovníckeho hospodára určí z vlastného podnetu príslušný obvodný lesný úrad.

(6)               Obvodný lesný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie na návrh užívateľa poľovného revíru, ak si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10.

(7)               Obvodný lesný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak

a)      si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10,

b)      prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,

c)      sa dopustí priestupku podľa § 76,

d)     o odvolanie požiada užívateľ poľovného revíru.

(8)               Výkon funkcie poľovníckemu hospodárovi zaniká

a)      doručením odvolania podľa odseku 6 alebo odseku 7,

b)      dňom doručenia písomného oznámenia obvodnému lesnému úradu o vzdaní sa funkcie,

c)      smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

d)     zánikom zmluvy o užívaní poľovného revíru.

(9)               Poľovnícky hospodár je povinný

a)      navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru, zamedzenie škodám na zveri a divine a škodám spôsobeným užívaním poľovného revíru, zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného revíru plnenie prijatých opatrení,

b)      pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbať na ich dodržiavanie,

c)      viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predložiť orgánom štátnej správy poľovníctva,

d)     koordinovať spoluprácu s vlastníkmi pozemkov v oblasti riešenia škôd spôsobených zverou,

e)      viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a evidenciu o množstve a použití diviny,

f)       usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,

g)      dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy,

h)      zúčastňovať sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,

i)        kontrolovať ulovenú zver a vydávať lístok o pôvode ulovenej zveri.

(10)           Poľovnícky hospodár je oprávnený

a)      prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,

b)      podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,

c)      dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo poveriť takýmto dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhy na hodnotenie praktickej prípravy,

d)     podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže,

e)      vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri pri použití poľovne upotrebiteľných psov,

f)       vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,

g)      poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri,

h)      plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru.

(11)           Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo jej funkcia zanikla podľa odseku 8 okrem písmena c), je povinná do piatich dní od tejto skutočnosti odovzdať evidenciu uvedenú v odseku 9 písm. e) a nepoužité značky na označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem užívateľovi poľovného revíru.