Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon časť 5

3. 11. 2013

 

Prechodné ustanovenia

§ 80

(1)               Zmluvy uzatvorené pred 1. septembrom 2009 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli uzatvorené.

(2)               Poľovné lístky a vykonané skúšky z poľovníctva, sokoliarske skúšky, skúšky poľovníckych psov a vymenovanie členov poľovníckej stráže a poľovníckych hospodárov do 31. augusta 2009 zostávajú v platnosti.

(3)               Správne konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončí podľa doterajšieho právneho predpisu.

(4)               Ak užívateľ poľovného revíru nespĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1, môže poľovný revír obhospodarovať len do skončenia platnosti zmluvy.

(5)               Poľovné revíry uznané do 31. augusta 2009 sa považujú za poľovné revíry uznané podľa tohto zákona.

(6)               Obvodný lesný úrad vydáva nové poľovné lístky, predlžuje ich platnosť a odníma poľovné lístky do 31. mája 2010.

(7)               Obvodné lesné úrady prehodnotia zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried do 31. decembra 2010.

(8)               Zvernice a bažantnice uznané do 31. augusta 2009 sa považujú za zvernice a bažantnice uznané podľa § 6 a 7.

(9)               Občianske združenie registrované na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu50) je poľovníckou organizáciou podľa tohto zákona.

(10)           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdá ministerstvu do 30. septembra 2009 dokumentáciu poľovníckych organizácií založených podľa osobitného predpisu.50)

(11)           Ministerstvo rozdistribuuje dokumentáciu podľa odseku 10 príslušným obvodným lesným úradom do 31. októbra 2009 na registráciu podľa tohto zákona.

(12)           Poľovnícka organizácia podľa odseku 9 je povinná do 31. januára 2010 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom a predložiť jeden ich výtlačok príslušnému obvodnému lesnému úradu. Poľovnícku organizáciu, ktorá si túto povinnosť nesplní, obvodný lesný úrad zapíše v registri poľovníckych organizácií s dodatkom „v likvidácii“ k 1. februáru 2010 a poľovnícka organizácia môže vykonávať len úkony smerujúce k jej zániku. Poľovnícka organizácia je povinná do 28. februára 2010 vymenovať likvidátora a oznámiť obvodnému lesnému úradu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak si poľovnícka organizácia túto povinnosť nesplní, príslušný obvodný lesný úrad zapíše ako likvidátora jej štatutárny orgán.

(13)           Členovia poľovníckej stráže podľa doterajších predpisov sú členmi poľovníckej stráže podľa tohto zákona, ak do 31. decembra 2011 absolvujú preškolenie, ktoré organizuje komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom.

(14)           Členovia skúšobných komisií podľa doterajších predpisov sú členmi skúšobných komisií podľa tohto zákona, ak do 31. decembra 2011 absolvujú preškolenie a overenie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona, ktoré organizuje komora v spolupráci s ministerstvom.

(15)           Do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory vykonáva jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz.

(16)           Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré držia zver v zajatí, sú povinné zosúladiť jej držanie s týmto zákonom do 31. januára 2010.

§ 80a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2013

(1)               Právne úkony, ktoré vykonali organizačné zložky poľovníckej organizácie, ktorým bolo pred 1. júlom 2013 pridelené identifikačné číslo organizácie51) sú právnymi úkonmi vykonanými týmito organizačnými zložkami, ktoré sú identifikované identifikátorom podľa § 34 ods. 1 písm. f) piaty bod.

(1)               Poľovnícke organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky sú povinné do 31. októbra 2013 predložiť do centrálneho registra údaje podľa § 34 ods. 1 písm. f).

(2)               Ak bol osobe odňatý poľovný lístok na dobu určitú alebo zakázaný lov jedného alebo všetkých druhov zveri na dobu určitú podľa predpisu platného do 31. augusta 2009 môže komora po uplynutí polovice tejto doby upustiť od výkonu zvyšku tejto sankcie.

§ 80b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 81

Vytvorenie komory

(1)               Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu

a)      vypracuje návrh volebného a rokovacieho poriadku ustanovujúceho snemu, návrh stanov komory, organizačného a rokovacieho poriadku komory a návrh disciplinárneho poriadku komory,

b)      určí čas a miesto konania ustanovujúceho snemu,

c)      zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmene a) delegátom na ustanovujúci snem spolu s oznámením údajov uvedených v písmene b) v lehote 30 dní pred konaním ustanovujúceho snemu.

(2)               Obvodné lesné úrady vytvoria z registra všetkých držiteľov poľovných lístkov zoznam, ktorý bude zoznamom zakladajúcich členov komory, a zašlú ho na ministerstvo do 30. septembra 2009.

(3)               Okresné organizácie alebo regionálne organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu uskutočnia do 31. októbra 2009 stretnutie zástupcov právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch, ktoré sa nachádzajú v ich územnej pôsobnosti držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode ich pôsobnosti, podľa zásady jeden zástupca poľovníckej organizácie na každých aj začatých 50 členov poľovníckej organizácie užívajúcej poľovný revír.

(4)               Držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode svojej pôsobnosti, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie podľa odseku 3, zvolá okresná organizácia alebo regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu na osobitné stretnutie, kde si zvolia zástupcov podľa zásady v odseku 3.

(5)               Stretnutie zástupcov podľa odsekov 3 a 4 na obvodnom sneme zvolí delegátov na ustanovujúci snem komory; podľa zásady na každých aj začatých 500 zapísaných držiteľov poľovných lístkov zvolí jedného delegáta.

(6)               Ustanovujúci snem komory zvolá prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu do 31. januára 2010.

(7)               Ustanovujúci snem komory schváli volebný a rokovací poriadok ustanovujúceho snemu, stanovy komory, zvolí orgány komory, schváli organizačný a rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory.

§ 82

Splnomocňovacie ustanovenia

(1)               Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o

a)      obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice (§ 6 ods. 4) a samostatnej a uznanej bažantnice (§ 7 ods. 4),

b)      zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových stavov zveri, vekovej a pohlavnej štruktúre a chove zveri (§ 8),

c)      obsahu evidencie zmlúv vlastníkov (§ 12) a zmlúv (§ 13),

d)     ukazovateľoch na určenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej kulminácie,

e)      poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu štatútu poradných zborov a chovateľských rád, veľkoplošnom poľovníckom hospodárení (§ 18), chovateľských prehliadkach a ich dokumentácii, kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie a obsahu jej činnosti, dokumentácii poľovníckych trofejí (§ 23) a bodových hodnotách významných poľovníckych trofejí (§ 68),

f)       o počte a druhu poľovníckych zariadení pre chov jednotlivých druhov zveri [§ 26 ods. 1 písm. c)], druhu a množstve krmiva a spôsobe prikrmovania [§ 26 ods. 1 písm. d)] a množstve vnadísk a spôsobe vnadenia zveri,

g)      príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže (§ 27),

h)      poľovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch (§ 6, 7 a 30),

i)        obsahu evidencie a dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu informačného systému v poľovníctve [§ 26 ods. 1 písm. i) až k) a § 31],

j)        organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov skúšobnej komisie a o podrobnostiach pre praktickú a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych skúšok (§ 50),

k)      obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka (§ 51), povolenia na lov zveri (§ 53),

l)        čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri (§ 54 až 58),

m)    osobitných spôsoboch lovu (§ 60 a 61),

n)      druhoch skúšok poľovných psov, druhoch, potrebnom počte a kvalifikácii poľovne upotrebiteľných psov na používanie počas lovu, dohľadávania a ochrany zveri (§ 58 a 63),

o)      značke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji a evidencii značiek (§ 64).

(2)               Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí spoločenskú hodnotu poľovnej zveri.

§ 83

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.

§ 84

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Účinnosť je 1. júla 2013 okrem § 51 ods. 3, § 51 ods. 8 posledná veta, § 77 a § 82 ods. 2, kde je účinnosť odložená na 1. januára 2014