Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon časť 4

3. 11. 2013

 § 64

Označovanie, preukázanie pôvodu a preprava ulovenej a nájdenej zveri

(1)               Každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou na označenie ulovenej zveri (ďalej len „značka“), ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania.

(2)               Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný

a)      založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri,

b)      zaznamenať do povolenia na lov zveri dátum a čas ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a číslo založenej značky,

c)      predložiť do 24 hodín od ulovenia raticovej zveri a veľkej šelmy tieto na vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe.

(3)               Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú alebo jej časť privlastniť.

(4)               Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe prepravovať iba so založenou značkou.

(5)               Na ďalšiu prepravu raticovej zveri a veľkej šelmy vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba lístok o pôvode ulovenej zveri.

(6)               Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi najneskôr do piatich dní po ukončení lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na lov zveri.

(7)               Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná, ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému lesnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel.

(8)               Značku si na vlastné náklady obstaráva užívateľ poľovného revíru prostredníctvom komory.

(9)               Značka sa ponecháva na zveri až do jej rozrábky. Ak je ulovená zver odovzdaná odberateľovi do zberne diviny, značka zostáva na ulovenej zveri u odberateľa, ktorý ju predkladá na kontrolu pôvodu ulovenej zveri spolu s lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri. Ak dôjde k rozrábke diviny ulovenej zveri, značku odkladá osoba, ktorá rozrábku zabezpečila, spolu s lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri do najbližšej kontroly pôvodu ulovenej zveri, najdlhšie však rok od jej prevzatia.

(10)           Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva, príslušné orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, poľovnícka stráž a Policajný zbor.

(11)           Prehľad o prevzatých a použitých značkách predkladá objednávateľ značiek na požiadanie obvodnému lesnému úradu.

§ 65

Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy

(1)               Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.

(2)               Zakázaným spôsobom lovu zveri je

a)      trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí,35) čeľusťových pascí, na lep a na háčiky,

b)      chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,

c)      používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,

d)     lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a člnov pohybujúcich sa rýchlejšie ako 5 km/h,

e)      používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri ako živej návnady,

f)       lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,

g)      strieľanie zveri z luku alebo kuše okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N,

h)      loviť zver predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu, krátkou zbraňou a loviť zver samostrelmi,

i)        loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín a zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným ju zabiť alebo omráčiť,

j)        omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave živej zveri so súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru,

k)      lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,

l)        lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líšky,

m)    lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným doplnkom.36)

n)      strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje.

(3)               Nesprávnym spôsobom lovu je

a)      strieľať zver na vnadisku a napájadle, ktorým je umelé zariadenie na napájanie zveri vodou; to neplatí o diviačej zveri, šelmách a krkavcovitých vtákoch na vnadisku,

b)      používať psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri poľovnými psami pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri,

c)      strieľať na raticovú zver brokmi, strieľať na raticovú zver okrem diviačej zveri jednotnou strelou z brokovnice, strieľať na srnčiu zver guľovými nábojmi s menšou dopadovou energiou ako 1 000 J/100 m a na ostatnú raticovú zver guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m a s hmotnosťou strely menšou ako 6 g a priemerom menším ako 6 mm, strieľať na medvede inými ako guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m,

d)     loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka okrem medveďa; lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je povolený cez deň a v noci, ktorá sa začína v deň splnu mesiaca, ako aj tri noci pred a tri noci po tejto noci, a to len za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky,

e)      loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice revíru, loviť bažanty vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od hranice cudzej bažantnice a loviť raticovú zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel,

f)       loviť jazveca brlohárením a rozkopávať jazvečie brlohy,

g)      vystreľovať vtáčie hniezda,

h)      strieľať na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho zákroku,

i)        loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce,

j)        loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov [§ 73 písm. j)],

k)      loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povolený,

l)        loviť sluku lesnú v čase dve hodiny po západe slnka do dvoch hodín pred východom slnka,

m)    zbierať vajcia pernatej zveri okrem prípadov podľa § 2 písm. q),

n)      zbierať zhody parožia bez povolenia užívateľa poľovného revíru,

o)      chovať ondatru pižmovú v zajatí a živú ju prepravovať.

(4)               Zakazuje sa narúšať užívanie poľovného revíru správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia zveri,

(5)               Zakazuje sa umiestňovať v poľovnom revíri zariadenia na odchyt dravcov bez platnej výnimky podľa osobitného predpisu.21)

(6)               Zakazuje sa budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov zveri vo vzdialenosti menšej ako 200 m od hranice poľovného revíru alebo od hranice územia s piatym stupňom ochrany37) alebo zóny A chráneného územia.38)

(7)               Zakazuje sa používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach.39)

(8)               Zakazuje sa propagovať, ponúkať a predávať prostriedky a zariadenia na lov zveri, ktoré sú zakázané podľa odseku 2 písm. a) až c) a k).

(9)               Ministerstvo môže určiť iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekmi 2 a 3.

Zužitkovanie ulovenej zveri

§ 66

Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri

(1)               Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí poľovnícke právo, ktorým sa na účely tohto zákona považuje poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich použitie nie je v rozpore s osobitným predpisom.40)

(2)               Poľovnícku trofej možno odňať v rozhodnutí vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní.

(3)               Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru. Zver ulovená, uhynutá alebo inak usmrtená na nepoľovných plochách patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. Zver ulovená alebo inak usmrtená alebo uhynutá na poľovných pozemkoch, ktoré nie sú zaradené do poľovného revíru, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Užívateľovi poľovného revíru alebo najbližšieho poľovného revíru za rovnakých podmienok patria aj vedľajšie produkty zo zveri, ako sú poľovnícka trofej, zhody parožia a vajcia pernatej zveri.

(4)               Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia bez súhlasu užívateľa poľovného revíru je zakázané. Užívateľ poľovného revíru môže previesť na inú osobu len zver, divinu alebo iné časti zo zveri, ktorú nadobudol podľa odseku 3. O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu a vlastnej spotrebe je užívateľ poľovného revíru povinný viesť predpísanú evidenciu.

§ 67

Preprava diviny a živej zveri

(1)       Počas prepravy musia byť všetky ulovené jedince raticovej zveri označené značkou a pôvod ulovenej zveri musí byť doložený lístkom o pôvode zveri. Príjemca zveri je povinný uchovávať lístok o pôvode zveri a značku do najbližšej kontroly, najdlhšie však jeden rok od prevzatia zveri.

(2)       Odchytenú živú zver určenú na zazverovanie v poľovných revíroch Slovenskej republiky môže užívateľ poľovného revíru priamo previesť na iného užívateľa poľovného revíru len po príslušnom veterinárnom vyšetrení.

§ 68

Vývoz trofeje

(1)               Ak trofejovú zver ulovil cudzinec, pred jej vývozom do zahraničia musí užívateľ poľovného revíru zabezpečiť obodovanie poľovníckej trofeje dvoma členmi obvodnej hodnotiteľskej komisie a vyhotoviť fotodokumentáciu poľovníckej trofeje. Bodovaciu tabuľku a fotodokumentáciu predloží užívateľ poľovného revíru na chovateľskú prehliadku. Ak ide o vývoz významnej poľovníckej trofeje, bodovania sa musí zúčastniť a bodovaciu tabuľku podpísať aj člen ústrednej hodnotiteľskej komisie. Osoba prevážajúca poľovnícku trofej do zahraničia je povinná predložiť colnému orgánu spolu s trofejou aj hodnotiteľskú tabuľku trofeje.

(2)               Ak cudzinec uloví zver, ktorej hodnota poľovníckej trofeje prekročí národný rekord, je povinný umožniť vyhotovenie kópie trofeje, ktoré zabezpečí komora. Kópiu poľovníckej trofeje uchováva komora až do prekonania národného rekordu.

Škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri

§ 69

Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru

(1)               Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru. Za nesprávne užívanie poľovného revíru na účely tohto zákona sa považuje poľovnícke hospodárenie, ktoré je v rozpore s § 26 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), i), l) a m).

(2)               Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch.

(3)               Za škody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá užívateľ zvernice, ak nepreukáže, že uniknutie zveri bolo umožnené úmyselným poškodením oplotenia alebo neodvrátiteľnou udalosťou, alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.

(4)               Škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru počas doby lovu vlka dravého uhrádza užívateľ poľovného revíru, v ktorom bola škoda spôsobená, ak ho mohol loviť.

(5)               Vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať. Za primerané opatrenia sa považuje najmä výsev odpútavacích plodín a výsadba ohryzových plôch. Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov takéto opatrenia neurobí, znáša škodu podľa miery jeho zavinenia.43)

(6)               Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, môže tak urobiť užívateľ poľovného revíru, ak tým neobmedzuje užívanie poľovného pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ poľovného pozemku súhlasí.

(7)               Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou

a)      na nepoľovných plochách alebo na viniči neošetrenom proti škodám spôsobeným zverou, na neoplotených záhradách, ovocných, zeleninárskych alebo kvetinových škôlkach, stromoradiach alebo na osamelo rastúcich stromoch,

b)      na poľnohospodárskych kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch a škody spôsobené na plodinách voľne uskladnených na poľovných pozemkoch (hroble, siláže), ak vlastník neurobí opatrenia, aby tieto plodiny boli účinne chránené proti škodám,

c)      spôsobené na lesných porastoch nechránených oplôtkami, mechanickou ochranou alebo chemickou ochranou proti ohryzu,

d)     nepresahujúce 3 % očakávanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele,

e)      spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený alebo schválený.

§ 70

Uplatnenie nároku na náhradu škody

(1)               Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru si uplatní poškodený u užívateľa poľovného revíru pri škodách na

a)      poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch do 15 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla,

b)      lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.

(2)               Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody nesprávnym užívaním poľovného revíru uvedie poškodený výšku škody. Ak poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov v lehotách uvedených v odseku 1 vznik škody nenahlási a súčasne nenahlási požadovanú výšku náhrady a neuvedie opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie škôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu škody zaniká. Ak bola škoda spôsobená na poľnohospodárskych plodinách a poľnohospodárskych porastoch a jej rozsah sa dá zistiť len v čase zberu, poškodený uvedie jej výšku do 15 dní po vykonaní zberu.

Štátna správa na úseku poľovníctva

§ 71

Orgány štátnej správy na úseku poľovníctva

(1)               Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.

(2)               Orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva sú:

a)      ministerstvo,

b)      krajský lesný úrad,

c)      obvodný lesný úrad.

(3)               Štátnu správu na úseku poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.


§ 72

Ministerstvo

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý

a)      riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky,

b)      riadi a usmerňuje krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady vo veciach poľovníctva,

c)      zastupuje Slovenskú republiku pri rokovaniach o poľovníctve na medzinárodnej úrovni,

d)     rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodol krajský lesný úrad,

e)      dbá, aby v prírode zostali zachované všetky druhy zveri, a na tento účel prijíma v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a komorou potrebné opatrenia podľa § 20,

f)       povoľuje zámerné rozširovanie druhov a poddruhov zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na územie Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 20,

g)      povoľuje dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie podľa § 20,

h)      povoľuje dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 20,

i)        povoľuje vypustenie nepôvodného druhu živočícha po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 21,

j)        dáva súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri do nových lokalít vo voľnej prírode podľa § 21,

k)      zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike podľa § 30,

l)        vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. c),

m)    povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 56 a určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého,

n)      povoľuje výnimky na lov zveri podľa § 57,

o)      vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,

p)      povoľuje výnimky zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 9,

q)      určuje iné spôsoby lovu podľa § 65 ods. 9,

r)       vykonáva štátny dozor v poľovníctve a vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,

s)       vykonáva kontrolu a dozor,

t)       spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri vypracúvaní pravidelných správ o povolených výnimkách v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie,

u)      spolupracuje so štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní zdravotného stavu zveri,

v)      rozhoduje o vyhradenom revíri podľa § 13b.


§ 73

Krajský lesný úrad

Krajský lesný úrad

a)      vykonáva štátnu správu poľovníctva v rámci svojej územnej pôsobnosti,

b)      riadi poľovníctvo v kraji,

c)      je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný úrad,

d)     zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút podľa § 18,

e)      určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,

f)       zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 30,

g)      kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 30, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne podľa § 30,

h)      vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. b),

i)        organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. c),

j)        schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov podľa § 18,

k)      vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,

l)        vykonáva štátny dozor v poľovníctve § 75,

m)    vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,

n)      predkladá ministerstvu návrh na kvótu lovu vlka dravého,

o)      určuje čas núdze.

§ 74

Obvodný lesný úrad

(1)               Obvodný lesný úrad rozhoduje v prvom stupni o

a)      uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku podľa § 3, 4, 6, 7, 9 a 10,

b)      vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku podľa § 4 ods. 7; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok podľa § 4 ods. 8,

c)      poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13,

d)     o zániku zmluvy podľa § 17 ods. 1 písm. h),

e)      povolení výnimky zo zákazu podľa § 24 ods. 9,

f)       zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch podľa § 56,

g)      povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním lovu osoby podľa § 56,

h)      zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa § 75,

i)        prejednáva priestupky podľa § 76 a ukladá pokuty za správne delikty podľa § 78.

(2)               Obvodný lesný úrad ďalej

a)      zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu podľa § 8,

b)      eviduje zmluvu a vedie register zmlúv podľa § 16,

c)      eviduje zmluvu vlastníkov podľa § 12 a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy podľa § 17,

d)     zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady podľa § 18,

e)      vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára podľa § 19,

f)       vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru podľa § 22,

g)      vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže podľa § 27, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu podľa § 28,

h)      schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,

i)        schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,

j)        kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov podľa § 30,

k)      spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára, organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. b),

l)        navrhuje komore odobratie poľovného lístka podľa § 51,

m)    povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri podľa § 56 ods. 1,

n)      povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov podľa § 56 ods. 4,

o)      schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania podľa § 58 ods. 4,

p)      povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého podľa § 58 ods. 6,

q)      vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,

r)       vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 75.

(3)               Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.


§ 75

Štátny dozor v poľovníctve

(1)               Štátny dozor v poľovníctve je oprávnenie orgánov štátnej správy poľovníctva sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a rozhodnutia vydané na jeho základe (ďalej len „štátny dozor“).

(2)               Štátny dozor v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

(3)               Zamestnanci orgánov štátnej správy poľovníctva sú pri vykonávaní štátneho dozoru oprávnení

a)      vstupovať na poľovné pozemky a nepoľovné plochy, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,44)

b)      zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o dodržiavaní tohto zákona, o poľovníckom hospodárení a vyžadovať na to súčinnosť užívateľa poľovného revíru, užívateľa poľovného pozemku, poľovníckeho hospodára, osoby, ktorá vykonávala funkciu vedúceho poľovačky, alebo iných zodpovedných osôb.

(4)               Orgány štátnej správy poľovníctva na základe výsledkov vykonaného štátneho dozoru

a)      zakážu alebo obmedzia vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona,

b)      uložia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(5)               Užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku je povinný

a)      zamestnancovi orgánu štátnej správy poľovníctva pri štátnom dozore preukázať svoju totožnosť,

b)      umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť,

c)      zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 4 písm. a).

(6)               Orgán štátnej správy poľovníctva je povinný oboznámiť užívateľa poľovného revíru a osoby, ktoré sa dozoru zúčastňujú, so zisteniami pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve a zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve.

(7)               Zamestnanci orgánu štátnej správy poľovníctva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 3 písm. a) a b) preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy poľovníctva a služobným preukazom a nosiť služobnú rovnošatu.45)

(8)               Orgán štátnej správy poľovníctva môže uložiť užívateľovi poľovného revíru alebo užívateľovi poľovného pozemku za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v poľovníctve a za nesplnenie povinností podľa odseku 4 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 300 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

(9)               Zamestnanec orgánu štátnej správy poľovníctva oprávnený na výkon štátneho dozoru je z výkonu štátneho dozoru vylúčený, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k fyzickým osobám, ktorých sa dozor týka, možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

(10)           Na štátny dozor sa vzťahujú základné pravidlá kontroly podľa osobitného predpisu.46)

Priestupky, disciplinárne previnenia a iné správne delikty

§ 76

Priestupky

(1)               Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto

a)      porušuje zákaz alebo povinnosť na ochranu a zachovanie genofondu zveri podľa § 20 a 21,

b)      porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí podľa § 22,

c)      nepredloží poľovnícku trofej na prehliadku poľovníckych trofejí podľa § 23,

d)     porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 24; okrem § 24 ods. 3 písm. g) a i),

e)      ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti podľa § 25,

f)       neodovzdá preukaz alebo odznak poľovníckej stráže podľa § 28 ods. 7,

g)      ako člen poľovníckej stráže poruší alebo neplní povinnosť alebo prekročí oprávnenia podľa § 29,

h)      neodovzdá rozhodnutím odňatý poľovný lístok § 51 ods. 12,

i)        vykonáva lov zveri bez dokladov uvedených v § 53 ods. 1,

j)        ako vedúci spoločnej poľovačky neplní alebo poruší povinnosti podľa § 59,

k)      neplní opatrenia orgánov štátnej správy poľovníctva.

(2)               Priestupku sa dopustí poľovnícky hospodár, ak neplní povinnosti podľa § 19 ods. 9 alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo vykonáva činnosti, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom.

(3)               Orgánom príslušným na prejednanie priestupkov je obvodný lesný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný.

(4)               Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 môže obvodný lesný úrad v priestupkovom konaní uložiť

a)      pokarhanie,

b)      peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur,

c)      zákaz činnosti až na jeden rok,

d)     odňatie veci.

(5)               Ak sa dopustí fyzická osoba priestupku do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty alebo namiesto pokarhania peňažitá pokuta.

(6)               Účastníkovi priestupkového konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na prejednanie priestupku alebo inak sťažuje postup konania, môže obvodný lesný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 60 eur. Ak sa účastník konania bez závažných dôvodov opakovane nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sťažuje postup konania, môže mu orgán štátnej správy poľovníctva uložiť poriadkovú pokutu do 300 eur.

(7)               Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu dobu splatnosti.

(8)               Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(9)               Pokutu vymáha orgán, ktorý ju uložil.

(10)           Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o priestupkoch.47)

§ 77

Disciplinárne previnenia

(1)               Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré nevykazuje znaky trestného činu34), priestupku podľa § 76 alebo iného správneho deliktu podľa § 78 a je v rozpore s disciplinárnym poriadkom vydaným komorou.

(2)               Disciplinárne previnenie rieši komora podľa disciplinárneho poriadku.

§ 78

Iné správne delikty

(1)               Orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu od 150 eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a)      ako užívateľ poľovného revíru nedoručí poľovnícke trofeje alebo dokumentáciu na chovateľskú prehliadku (§ 23 ods. 5),

b)      ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti v poľovníckom plánovaní (§ 30 ods. 5, 8 a 9),

c)      ako užívateľ poľovného revíru nezaloží a nevedie knihu návštev (§ 54 ods. 3),

d)     ako užívateľ poľovného revíru poruší povinnosti pri love zveri na spoločnej poľovačke (§ 58),

e)      ako užívateľ poľovného revíru neurčí vedúceho spoločnej poľovačky (§ 59 ods. 1)

f)       neplní povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. p).

(2)               Pokutu od 500 eur do 5 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a)      ako užívateľ poľovného revíru nenavrhne poľovníckeho hospodára (§ 19 ods. 1),

b)      porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí a vypúšťaní zveri do revíru (§ 22),

c)      ako užívateľ poľovného revíru nepoužíva potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov alebo poruší alebo neplní povinnosti podľa § 61,

d)     ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí značky na označovanie a prepravu ulovenej a nájdenej zveri (§ 64 ods. 8),

e)      ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí obodovanie trofeje ulovenej zveri cudzincom pred jej vývozom (§ 68).

(3)               Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a)      ako užívateľ poľovného revíru úmyselne nehospodári v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov raticovej zveri a jej dobrý zdravotný stav [§ 26 ods. 1 písm. a)],

b)      porušuje zákazy alebo neplní povinnosti na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 20 a 21),

c)      porušuje povinnosti alebo zákazy na úseku ochrany poľovníctva (§ 24),

d)     ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti užívateľa poľovného pozemku (§ 25),

e)      ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),

f)       neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore s týmto zákonom; pri celoročne chránenej zveri aj orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 63 ods. 5),

g)      drží zver v zajatí v rozpore s § 22 alebo nezosúladí držanie zveri v zajatí podľa § 80 ods. 16 do určeného termínu.

(4)               Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo užívateľ poľovného revíru, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, aj vtedy, ak poruší iné zákazy alebo postup alebo si nesplní ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom, za čo orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu do 5 000 eur.

(5)               V rozhodnutí o uložení pokuty môže obvodný lesný úrad určiť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, obvodný lesný úrad môže uložiť ďalšiu pokutu do 3 000 eur.

(6)               Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 4, obvodný lesný úrad uloží pokutu až do dvojnásobku sumy uvedenej v odsekoch 1 až 4.

(7)               Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania obvodný lesný úrad berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zver a jej prostredie, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona.

(8)               Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný obvodný lesný úrad zistil porušenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloženie pokuty.

(9)               Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(10)           Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 79

Spoločné ustanovenia

(1)               Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)                                Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)      posúdenie projektu podľa § 6 a 7,

b)      zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa § 8,

c)      evidenciu zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo zmluvy podľa § 13,

d)     vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára podľa § 19 a členov poľovníckej stráže podľa § 28,

e)      schválenie alebo zmenu poľovníckych plánov podľa § 30,

f)       vydanie povolenia podľa § 56 ods. 1 a 3,

g)      rozhodovanie ministerstva podľa § 72 okrem písmena d),

h)      rozhodovanie krajského lesného úradu podľa § 73 okrem písmena c),

i)        rozhodovanie obvodného lesného úradu podľa § 74 ods. 1 písm. h) a i) a § 74 ods. 2 okrem ukladania pokút za iné správne delikty podľa § 78.

(3)               Ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.49)

(4)               Na konanie v prvom stupni je miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť poľovných pozemkov, ktorých sa konanie týka.