Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon časť 3

3. 11. 2013

 

§ 36

(1)               Ak obvodný lesný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru alebo prípravnému výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie. O registrácii sa rozhodnutie nevydáva.

(2)               Vznik poľovníckej organizácie, jej názov a sídlo oznámi obvodný lesný úrad do siedmich dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

(3)               Poľovnícka organizácia je povinná obvodnému lesnému úradu bezodkladne nahlásiť pridelené identifikačné číslo organizácie Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

§ 37

Zmena stanov

(1)               Zmenu stanov oznámi poľovnícka organizácia písomne obvodnému lesnému úradu do 15 dní od jej schválenia príslušným orgánom poľovníckej organizácie a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.

(2)               Ak zmena stanov nie je v súlade s § 32 a 33 alebo ak sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné, alebo ak by obsah zmeny stanov zakladal dôvody na odmietnutie registrácie podľa § 35 ods. 1, obvodný lesný úrad bezodkladne vyzve poľovnícku organizáciu na odstránenie nedostatkov. Poľovnícka organizácia je povinná tieto nedostatky odstrániť do 60 dní odo dňa doručenia upozornenia a v lehote ďalších 10 dní o tom upovedomí obvodný lesný úrad. Ak tak neurobí, obvodný lesný úrad poľovnícku organizáciu rozpustí.

(3)               Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle obvodný lesný úrad poľovníckej organizácii do 10 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že zmenu berie na vedomie.

Zánik poľovníckej organizácie

§ 38

(1)               Poľovnícka organizácia zaniká

a)      dobrovoľným rozpustením,

b)      zlúčením s inou poľovníckou organizáciou,

c)      právoplatným rozhodnutím obvodného lesného úradu o rozpustení.

(2)               Ak stanovy poľovníckej organizácie neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s inou poľovníckou organizáciou, rozhoduje o ňom jej najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik poľovníckej organizácie do 15 dní obvodného lesnému úradu.

(3)               Ak obvodný lesný úrad zistí, že poľovnícka organizácia nevyvíja činnosť podľa svojich stanov alebo koná v rozpore so svojimi stanovami, bez meškania ju na to upozorní a vyzve ju, aby od takej činnosti upustila. Ak poľovnícka organizácia v tejto činnosti pokračuje alebo do určeného termínu nezabezpečí nápravu, obvodný lesný úrad poľovnícku organizáciu rozpustí.

(4)               Obvodný lesný úrad postupuje proti organizačnej zložke poľovníckej organizácie, ktorá je oprávnená konať vo svojom mene, pri porušení ustanovení tohto zákona obdobne ako proti poľovníckej organizácii.

§ 39

(1)               Ak pri zániku poľovníckej organizácie neprejdú práva a povinnosti na právneho nástupcu, vykoná sa jej likvidácia.26)

(2)               Likvidácia podľa odseku 1 sa uplatní tiež pri zániku poľovníckej organizácie podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b). Likvidátorom poľovníckej organizácie je jej štatutárny orgán. Ak neexistuje štatutárny orgán, ktorý by majetkové vyrovnanie vykonal, obvodný lesný úrad navrhne súdu určenie likvidátora.

§ 40

Zánik poľovníckej organizácie oznámi obvodný lesný úrad, ministerstvu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky do siedmich dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel.

§ 41

Slovenská poľovnícka komora

(1)               Zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora.

(2)               Komora je právnická osoba.

(3)               Sídlo komory určí ustanovujúci snem.

(4)               Komora sa člení na obvodné komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode obvodného lesného úradu a ktoré združujú poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie.

(5)               Postavenie a úlohy obvodnej komory upravia stanovy komory.


§ 42

Úlohy komory a jej financovanie

(1)               Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä

a)      vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],

b)      menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva (§ 50 ods. 1),

c)      organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),

d)     vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e)      organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,

f)       organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

g)      organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,

h)      spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

i)        spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,

j)        napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

k)      v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

l)        zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

m)    rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.

(2)               Komora môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,27) ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto zákona.

§ 43

Členstvo v komore

(1)               Členom komory je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

(2)               Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore určujú stanovy komory.

(3)               Prezídium komory môže udeliť čestné členstvo v komore za podmienok určených v stanovách komory.

§ 44

Orgány komory a členenie komory

Orgánmi komory sú:

a)      snem,

b)      prezídium,

c)      prezident,

d)     dozorná rada,

e)      disciplinárna komisia.

§ 45

Snem

(1)               Snem je najvyšším orgánom komory; tvoria ho delegáti zvolení členmi komory podľa volebného poriadku komory na obdobie piatich rokov.

(2)               Snem

a)      určuje predmet činnosti komory, schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory, ich zmeny a doplnky,

b)      volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,

c)      volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ďalších jej členov,

d)     volí a odvoláva predsedu kynologickej rady,

e)      určuje organizáciu kancelárie komory,

f)       schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,

g)      schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,

h)      schvaľuje rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,

i)        rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.

(3)               Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov komory.

§ 46

Prezídium

(1)               Prezídium je najvyšším výkonným orgánom komory; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, stanovami komory, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu zverené inému orgánu komory. Prezídium vymenúva a odvoláva riaditeľa kancelárie komory.

(2)               Členmi prezídia sú prezident komory, dvaja viceprezidenti komory, predseda kynologickej rady a ďalší piati členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov.

(3)               Prezídium zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac.

§ 47

Prezident

(1)               Prezident je štatutárny orgán komory. Spôsob konania navonok určia stanovy komory.

(2)               Prezident zodpovedá za svoju činnosť snemu.

(3)               Prezidenta komory zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu určenom stanovami komory.

§ 48

Dozorná rada

(1)               Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v stanovách komory alebo na základe poverenia snemu.

(2)               Počet členov dozornej rady a pôsobnosť určujú stanovy komory. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

(3)               Člen dozornej rady nesmie byť členom prezídia, zamestnancom komory ani členom disciplinárneho orgánu.

§ 49

Disciplinárna komisia

(1)               Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku komory (§ 77 ods. 2).

(2)               Počet a kvalifikáciu členov disciplinárnej komisie, jej pôsobnosť, postup pri riešení disciplinárnych previnení a druhy disciplinárnych opatrení upraví disciplinárny poriadok komory.

Poľovnícke skúšky, poľovný lístok a povolenie na lov zveri

§ 50

Poľovnícke skúšky

(1)               Poľovníckymi skúškami sú:

a)      skúška uchádzača o poľovný lístok,

b)      skúška poľovníckeho hospodára,

c)      vyššia skúška z poľovníctva.

(2)               Prípravu na

a)      skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná komorou; skúšku organizuje komora,

b)      skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný obvodný lesný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná prednostom krajského lesného úradu; skúšku organizuje obvodný lesný úrad,

c)      vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje príslušný krajský lesný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná ministerstvom; skúšku organizuje krajský lesný úrad.

(3)               Príprava na skúšku a skúška sa vykonajú podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok vydaného ministerstvom. Záujemca o skúšku je povinný absolvovať prípravu a skúšku v rozsahu určenom skúšobným poriadkom.

(4)               Náklady spojené s prípravou na skúšku a s vykonaním skúšky uhrádza záujemca o skúšku organizátorovi prípravy alebo skúšky.

(5)               Kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.

(6)               Členov skúšobných komisií vymenúva do funkcie lektora alebo skúšobného komisára pre jednotlivé druhy skúšok a vedie evidenciu členov skúšobných komisií na skúšky podľa odseku 1 písm. a) prezídium, na skúšky podľa odseku 1 písm. b) krajský lesný úrad v obvode svojej pôsobnosti a na skúšky podľa odseku 1 písm. c) ministerstvo na návrh komory.

(7)               Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie do funkcie, mu zároveň s oznámením o vymenovaní vydá preukaz lektora alebo skúšobného komisára pre príslušnú skupinu predmetov.

(8)               Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie, ho aj odvolá, ak člen skúšobnej komisie

a)      opakovane porušil skúšobný poriadok,

b)      prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie,

c)      neabsolvoval pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poľovníctvom alebo zmene skúšobných poriadkov overenie odbornej spôsobilosti organizované komorou alebo ministerstvom.

(9)               Ak je člen skúšobnej komisie odvolaný z funkcie, je povinný orgánu, ktorý ho z funkcie odvolal, odovzdať do 10 dní preukaz vydaný podľa odseku 7.

(10)           Ak kontrolné orgány podľa odseku 5 zistia závažné nedostatky v organizačnom, technickom alebo personálnom zabezpečení prípravy na skúšku alebo skúšky, môžu prípravu na skúšku alebo skúšku pozastaviť do odstránenia zistených nedostatkov. Ak zistia porušovanie skúšobného poriadku zo strany skúšaného, môžu pozastaviť vykonanie skúšky skúšaného až do odstránenia zistených nedostatkov.

(11)           Ak kontrolný orgán zistí v činnosti skúšobného komisára porušovanie skúšobného poriadku, upozorní na to príslušného skúšobného komisára a predsedu skúšobnej komisie. Ak sa na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí náprava, môže kontrolný orgán požiadať o výmenu skúšobného komisára a dohodne s predsedom skúšobnej komisie ďalší postup.

(12)           Ak organizátor skúšky poruší v príprave na skúšku alebo počas skúšky skúšobný poriadok a na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí do termínu ním určeného nápravu, môže kontrolný orgán, podľa závažnosti porušenia skúšobného poriadku, odňať organizátorovi skúšok podľa odseku 2 poverenie na organizovanie prípravy alebo skúšok na 1 až 5 rokov.

(13)           O zistených nedostatkoch a ich odstránení podľa odsekov 10 až 12 spíše kontrolný orgán s kontrolovanými subjektmi záznam, ktorý tvorí súčasť dokumentácie prípravy na skúšku alebo skúšky a predkladá sa príslušnému orgánu štátnej správy poľovníctva, ktorý zamestnanca alebo funkcionára kontrolou poveril, príslušnému orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorého pôsobnosti boli nedostatky zistené, a príslušnej obvodnej komore.

(14)           Vysvedčenie z poľovníckych skúšok je verejnou listinou osvedčujúcou získanie odbornosti na vydanie poľovného lístka [odsek 1 písm. a)] alebo kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie poľovníckeho hospodára [odsek 1 písm. b)] alebo člena skúšobnej komisie pre poľovnícke skúšky [odsek 1 písm. c)].

§ 51

Poľovný lístok

(1)               Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt.

(2)               Druhy poľovných lístkov:

a)      poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,

b)      poľovný lístok pre cudzincov.

(3)               Poľovné lístky sa vydávajú

a)      na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,

b)      na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.

(4)               Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo písm. b) osobe, ktorá preukáže, že

a)      je staršia ako 16 rokov,

b)      má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

c)      zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,

d)     je členom komory,

e)      je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

f)       zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

(5)               Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. c) osobe, ktorá

a)      je staršia ako 18 rokov,

b)      predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu,28)

c)      je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

d)     zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

(6)               Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať poľovný lístok podľa odseku 3 písm. b) až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.

(7)               Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie, a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe,

a)      ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,

b)      ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo

c)      ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

(8)               Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.

(9)               Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že

a)      jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,

b)      držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,

c)      o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný obvodný lesný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.

(10)           Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý, povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. a). Osobe, ktorej bol poľovný lístok odňatý natrvalo, môže obvodný lesný úrad povoliť vykonanie skúšky podľa § 50 ods. 1 písm. a) najskôr po uplynutí desiatich rokov.

(11)           Držiteľ poľovného lístka je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

(12)           Odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

(13)           Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.

§ 52

Poistenie

Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok, vrátane cudzinca musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000 eur a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000 eur za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto poistenia, nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.

§ 53

Povolenie na lov zveri

(1)               Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady podľa osobitného predpisu,29) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri love poľovným dravcom musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a druhovú kartu podľa osobitného predpisu.30) Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi, poľovníckej stráži a orgánu štátnej správy poľovníctva.

(2)               Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri podľa tohto zákona. Vydáva ho na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenie na lov zveri podpisujú štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár. Povolenie na lov zveri je neprenosné na inú osobu.

(3)               V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej len „poľovník“), a to meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, údaje o druhu zveri, jej pohlaví, vekovej triede a počte zveri, ktorú môže loviť, doba, v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť, a doba platnosti povolenia.

(4)               Poľovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných povolení na lov zveri a zodpovedá za to, že vydané povolenie na lov zveri je v súlade s týmto zákonom.

(5)               Povolenie na lov zveri uchováva užívateľ poľovného revíru najmenej tri roky.

(6)               Pri plánovaných spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých účastníkov poľovačky len jedno povolenie na lov zveri, ktorého prílohou je zoznam účastníkov spoločnej poľovačky a zoznam poľovne upotrebiteľných psov zúčastnených na spoločnej poľovačke. Pri love husí a kačíc na ťahu podľa § 55 ods. 9 nemusí užívateľ poľovného revíru vydať povolenie na lov poľovníckemu hosťovi, ktorý vykonáva lov za prítomnosti člena poľovníckej organizácie, ktorá poľovný revír užíva alebo zamestnanca užívateľa poľovného revíru.

(7)               Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho do 30 dní príslušnému poľovníckemu hospodárovi.

Lov zveri

§ 54

Evidencia návštevy poľovného revíru

(1)               Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru (ďalej len „kniha návštev“).

(2)               Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návštev nezapisuje, ak vstup do revíru vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi.

(3)               Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za správnosť údajov v nej uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť vykonať.

§ 55

Lov zveri

(1)               Zver možno loviť iba v čase jej lovu. V čase ochrany zveri možno zver loviť iba na základe povolenia podľa § 56 alebo výnimky vydanej podľa § 57.

(2)               Zver sa loví individuálnym spôsobom lovu alebo na spoločnej poľovačke na základe povolenia na lov.

(3)               Individuálny spôsob lovu vykonáva poľovník sám alebo za účasti poľovníckeho sprievodcu.

(4)               Individuálnym spôsobom možno loviť zver okrem malej zveri a kuropty horskej, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí pre lov poľovnými dravcami.

(5)               Raticovú zver je poľovník povinný loviť selektívne, a to tak, že prednostne loví zver chorú, zostarnutú, kondične zoslabnutú, pri samčej trofejovej zveri len zver, ktorá nie je vhodná na ďalší chov alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie.

(6)               Ten, kto loví zver, môže na ňu vystreliť len vtedy, ak ju bezpečne rozpoznal. Za správnosť selektívneho odstrelu raticovej zveri zodpovedá strelec. Za správnosť odstrelu vykonaného na pokyn poľovníckeho sprievodcu zodpovedá poľovnícky sprievodca.

(7)               Kto pri love pernatej zveri náhodne uloví alebo usmrtí chráneného živočícha, ktorého lov nemal povolený, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k zámene a usmrteniu došlo, príslušnému poľovníckemu hospodárovi, obvodnému lesnému úradu a organizácii ochrany prírody.31)

(8)               Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej zveri je poľovník povinný oznámiť bezodkladne poľovníckemu hospodárovi.

(9)               Husi a kačice možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich troch strelcov.

(10)           Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu, aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie. Ulovenie zveri je povinný oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe najneskôr do 24 hodín po ulovení, ak tento zákon neustanovuje inak.

(11)           Po ulovení trofejovej zveri je poľovník povinný trofej riadne ošetriť a pripraviť na chovateľskú prehliadku.

(12)           V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka v dobe lovu bez schváleného plánu chovu a lovu a to aj na spoločnej poľovačke a na vnadisku.

Mimoriadne povolenie lovu

§ 56

(1)               Ak v záujme poľnohospodárskej výroby alebo lesnej výroby s dôrazom na predchádzanie vzniku škôd alebo v záujme poľovníckeho hospodárenia, alebo v záujme ochrany prírody, alebo v záujme zlepšenia zdravotného stavu zveri vznikne potreba, aby sa počet niektorého druhu zveri znížil, obvodný lesný úrad povolí v dobe lovu užívateľovi poľovného revíru alebo poverenej poľovníckej organizácii podľa § 13 ods. 5 príslušnú úpravu stavu zveri.

(2)               Obvodný lesný úrad môže rozhodnúť z dôvodov podľa odseku 1 o znížení počtu niektorého druhu zveri. Ak užívateľ poľovného revíru nerealizuje rozhodnutie, obvodný lesný úrad môže zabezpečiť rozhodnutím splnenie tohto príkazu na jeho náklady. Výnosy za zver sa v tomto prípade po odpočítaní nákladov poukážu užívateľovi poľovného revíru.

(3)               Ak sa vyskytne potreba poľovať na niektorý druh zveri, ktorá má určený čas lovu, aj v čase ochrany na vedecké účely alebo veterinárne účely, na účely ochrany majetku alebo zdravia obyvateľov, zveri alebo chovu zveri, povoľuje lov ministerstvo.

(4)               Obvodný lesný úrad môže v čase ochrany zveri povoliť mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov alebo poľovných dravcov. Chorá alebo poranená zver ulovená v čase ochrany musí byť obvodnému lesnému úradu zdokumentovaná podľa § 23 ods. 8.

(5)               Ak ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti podľa osobitného predpisu21) rozhoduje o usmrtení zveri, ktorá je celoročne chránená, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru.

(6)               Ak ministerstvo životného prostredia rozhodne o usmrtení alebo odchyte celoročne chráneného živočícha,21) ktorý nie je zverou podľa tohto zákona, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru.

(7)               Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných plochách okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri na týchto plochách na žiadosť ich užívateľov príslušný obvodný lesný úrad. Vykonaním lovu poverí obvodný lesný úrad užívateľa poľovného revíru, v ktorého obvode sa nepoľovné plochy nachádzajú. Ak sa nepoľovné plochy nachádzajú na hranici poľovných revírov, poverí vykonaním lovu užívateľa poľovného revíru s najdlhšou spoločnou hranicou.

(8)               Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

§ 57

(1)               Ak ide o pernatú zver s dobou lovu, vlka dravého a šakala zlatého, povoľuje v čase ochrany ich lov ministerstvo za týchto podmienok:

a)      v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,

b)      v záujme bezpečnosti vzdušného priestoru,

c)      aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve,

d)     na ochranu rastlinstva a živočíšstva,

e)      s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov nevyhnutný na tieto účely,

f)       aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu.

(2)               V rozhodnutí podľa odseku 1 ministerstvo určí

a)      druh povolenej zveri,

b)      prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie,

c)      podmienky možného rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné realizovať výnimku,

d)     kontroly, ktoré budú vykonané.

(3)               Ministerstvo o povolení podľa odseku 1 informuje Komisiu Európskej únie.

§ 58

Lov zveri na spoločnej poľovačke

(1)               Spoločnou poľovačkou je poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov.

(2)               Spoločnú poľovačku riadi vedúci spoločnej poľovačky. Spoločná poľovačka sa začína nástupom účastníkov poľovačky a končí sa oznámením užívateľa poľovného revíru o ukončení spoločnej poľovačky pri záverečnom nástupe.

(3)               Počet spoločných poľovačiek v poľovnom revíri musí byť úmerný výmere poľovného revíru, schválenému plánu chovu a lovu zveri a skutočnému stavu zveri v poľovnom revíri. Spoločnú poľovačku možno organizovať najviac dvakrát ročne na tých istých poľovných pozemkoch; to neplatí pri uplatňovaní § 56.

(4)               Spoločnú poľovačku možno uskutočniť len v termíne podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek. Užívateľ poľovného revíru je povinný v určenom termíne predložiť plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver príslušnému obvodnému lesnému úradu na schválenie. O zmenu schváleného termínu konania spoločnej poľovačky musí požiadať užívateľ poľovného revíru obvodný lesný úrad najmenej päť dní pred plánovanou spoločnou poľovačkou.

(5)               Na spoločnej poľovačke možno loviť malú zver a diviačiu zver, podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky tiež netrofejovú raticovú zver podľa plánu chovu a lovu, inú zver podľa § 56 ods. 1 a zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu.

(6)               Malú zver a kuroptu horskú možno loviť len na spoločnej poľovačke okrem lovu pomocou poľovných dravcov a lovu na účely výcviku a skúšok poľovných psov. V oplotených viniciach, záhradách, ovocných sadoch, ovocinárskych škôlkach a lesných škôlkach možno zajaca poľného a králika divého loviť aj individuálne počas celého roka na základe povolenia obvodného lesného úradu a povolenia na lov (§ 53 ods. 6).

(7)               Zajace a jarabice možno loviť na tej istej ploche len raz do roka, bažanty najviac tri razy do roka. V bažantniciach a v poľovných revíroch, v ktorých sa vypúšťali bažanty, ich možno loviť aj viackrát do roka. Na účely zabezpečenia normovaných kmeňových stavov zajačej zveri a bažantej zveri sa každý rok vylúči z lovu zveri aspoň štvrtina celkovej výmery poľovného revíru. Táto časť poľovného revíru musí byť ucelená a primerane zazverená. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na lov bažantej zveri v bažantniciach.

(8)               Pri spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej zveri prítomné na prvých troch strelcov jeden a na ďalších aj začatých päť strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes. Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes.

(9)               Spoločnú poľovačku nemožno organizovať v lokalitách a čase, v ktorom sa na nich zároveň vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce, alebo ak na lokalitách platí zákaz vykonávania spoločnej poľovačky podľa osobitného predpisu.21)

(10)           Na spoločnej poľovačke je zakázané strieľať

a)      na pernatú zver na zemi a na vode okrem poranenej zveri,

b)      pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu, keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje, a strieľať na zver po signáli, ktorý oznamuje ukončenie pohonu,

c)      v smere a spôsobom ohrozujúcim zdravie, bezpečnosť a majetok osôb a poľovných psov,

d)     na inú zver, ako určil vedúci spoločnej poľovačky.

§ 59

Povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky a jej účastníkov

(1)               Užívateľ poľovného revíru pred každou spoločnou poľovačkou určí vedúceho spoločnej poľovačky. Ak je prítomný poľovnícky hospodár, prednostne vykonáva vedúceho spoločnej poľovačky sám.

(2)               Vedúci spoločnej poľovačky riadi spoločnú poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu a bezpečný priebeh. Pred začatím spoločnej poľovačky je povinný

a)      skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou, doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a platnosť poľovného lístka,

b)      oboznámiť účastníkov poľovačky s organizáciou poľovačky a druhmi zveri, ktoré sa môžu na poľovačke loviť,

c)      upozorniť účastníkov poľovačky na povinnosť bezpečného zaobchádzania so zbraňou na poľovné účely,

d)     oboznámiť účastníkov poľovačky o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste skončenia poľovačky a miestach sústredenia po jednotlivých pohonoch,

e)      vykonať kontrolu preukazov poľovných psov prítomných na poľovačke a na jej základe upraviť počet strelcov tak, aby zodpovedal určenému počtu poľovne upotrebiteľných psov na poľovačke.

(3)               Vedúci spoločnej poľovačky je počas spoločnej poľovačky povinný

a)      organizovať spoločnú poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne,

b)      zastaviť spoločnú poľovačku, ak by jej ďalším priebehom mohlo dôjsť k ohrozeniu normovaných kmeňových stavov zveri alebo k ohrozeniu života alebo zdravia jej účastníkov alebo iných osôb,

c)      zabezpečiť po každom pohone zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri a po ukončení spoločnej poľovačky zabezpečiť výrad všetkej ulovenej zveri,

d)     zabezpečiť po ukončení spoločnej poľovačky na raticovú zver označenie ulovenej zveri značkou,

e)      vylúčiť osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky alebo svojím konaním ohrozuje svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov spoločnej poľovačky alebo iných osôb,

f)       dbať na šetrné zaobchádzanie s ulovenou zverou a vzdanie úcty ulovenej zveri dodržaním poľovníckych tradícií a zvyklostí,

g)      plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

(4)               Vedúci spoločnej poľovačky je povinný počas spoločnej poľovačky alebo po skončení spoločnej poľovačky alebo najneskôr v nasledujúci deň zabezpečiť za pomoci poľovne upotrebiteľného psa dohľadávku postrelenej zveri. Na dohľadávke sa môžu zúčastniť len osoby určené užívateľom poľovného revíru. Pre dohľadávku, ak sa uskutoční nasledujúci deň, sa vystaví povolenie ako na spoločnú poľovačku. Na dohľadávke možno dostreľovať len poranenú zver; dohľadávka nesmie mať charakter novej poľovačky.

(5)               Ak došlo počas spoločnej poľovačky k zraneniu alebo usmrteniu účastníka poľovačky alebo inej osoby, vedúci spoločnej poľovačky je povinný poľovačku ihneď zastaviť, zabezpečiť bezodkladne ošetrenie a dopravu poranenej osoby do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a udalosť bezodkladne oznámiť Policajnému zboru a obvodnému lesnému úradu. Do príchodu polície je povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo zničeniu dôkazov.

(6)               Ak došlo počas spoločnej poľovačky k usmrteniu poľovníckeho psa alebo k poškodeniu veci, je vedúci spoločnej poľovačky povinný poľovačku zastaviť a zaistiť dôkazy, spísať o udalosti záznam a bezodkladne ju oznámiť obvodnému lesnému úradu.

(7)               Ak došlo počas spoločnej poľovačky k porušeniu tohto zákona, je vedúci spoločnej poľovačky povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť príslušnému obvodnému lesnému úradu a obvodnej komore najneskôr do troch dní po ukončení spoločnej poľovačky.

(8)               Účastník spoločnej poľovačky je povinný

a)      riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky,

b)      dodržiavať bezpečnostné pokyny,

c)      riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky,

d)     pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov a neopúšťať, pokiaľ nedostane iný pokyn od vedúceho spoločnej poľovačky, až do skončenia pohonu zaujaté určené stanovište,

e)      z bezpečnostných dôvodov v pohone používať reflexnú vestu a na stanovišti reflexnú stuhu alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy.

(9)               Na spoločnej poľovačke sa nesmú zúčastniť ani ako honci osoby mladšie ako 15 rokov, osoby pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

§ 60

Sokoliarstvo

(1)               Sokoliarstvom na účely tohto zákona je držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov zveri, ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo ochranu letísk proti nežiaducemu výskytu vtákov, kultúrne a ekovýchovné účely.

(2)               Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona.

(3)               Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných dravcov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného predpisu.30)

(4)               Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístka a členom Slovenského klubu sokoliarov. Používať poľovného dravca na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak je poľovný dravec a jeho držiteľ evidovaný podľa predpisov Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochrany dravých vtákov, má udelené povolenie na držbu poľovného dravca a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov a dovoz poľovného dravca na územie Slovenskej republiky je povolený podľa osobitných predpisov.30)

(5)               Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.

§ 60a

Poľovnícka kynológia

(1)       Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie a výcvik poľovne upotrebiteľných psov, ako aj ich využívanie na ochranu, lov a dohľadávanie ulovenej a poranenej zveri.

(2)       Odborným orgánom poľovníckej kynológie je kynologická rada. Kynologická rada sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kynológov, kynologických rozhodcov, ako aj ďalší rozvoj poľovníckej kynológie; organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov.

(3)       Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania ulovenej a postrieľanej zveri, záchranu zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí je užívateľ poľovného revíru povinný zabezpečiť poľovne upotrebiteľných psov s predpísanou kvalifikáciou.

(4)       Na lov a dohľadávanie zveri sa môžu použiť iba poľovne upotrebiteľné psy poľovných plemien, ktoré majú absolvovanú príslušnú odbornú skúšku.

§ 61

Lov zveri na vnadisku

(1)               Vnadiskom na účely tohto zákona je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať zver. Na vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť iba diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviačiu zver na vnadisku možno loviť iba mimo obdobia núdze. Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup.

(2)               Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.32) Po ukončení vnadenia návnadou je užívateľ poľovného revíru povinný neškodne odstrániť zvyšky návnady.

§ 62

Zaobchádzanie so strelnou zbraňou

(1)               Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou (ďalej len „zbraň“) a strelivom podľa osobitného predpisu29) a tohto zákona tak, aby neohrozil svoj život, zdravie a majetok, ako aj život, zdravie a majetok iných osôb.

(2)               Prenášať a používať zbraň na poľovné účely je zakázané osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok.

(3)               Zakázané je strieľať alebo mieriť v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, zdravia osôb alebo majetku.

(4)               Pri nočnej poľovačke je poľovník povinný uviesť v knihe návštev presné miesto a čas, kde a dokedy bude na zver čakať. Pri pohybe v poľovnom revíri v noci je poľovník povinný si svietiť.

(5)               Zbraň na poľovné účely možno nabiť až po začatí individuálnej poľovačky a na spoločnej poľovačke po začatí pohonu.

(6)               Zbraň na poľovné účely je poľovník povinný nabíjať a vybíjať zásadne tak, že hlaveň smeruje k zemi. Opakovacie a samonabíjacie zbrane je poľovník povinný nabíjať a vybíjať hlavňou smerom dohora.

(7)               Pri zbraniach na poľovné účely, ktoré majú napináčik, je povolené napináčik natiahnuť až bezprostredne pred výstrelom. Ak poľovník po natiahnutí napináčika nestrieľa, je povinný jeho natiahnutie ihneď zrušiť.

(8)               Poľovník je povinný vybiť zbraň

a)      po ukončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke,

b)      pri prekonávaní prírodných prekážok a pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov,

c)      pri vstupe do obydlia, vstupe do intravilánu obce, ukladaní a preprave v dopravnom prostriedku,

d)     pri prechode cez cudzí poľovný revír, ak tento zákon neustanovuje inak.

(9)               Prechod s vybitou poľovnou zbraňou cez cudzí poľovný revír, mimo verejnej komunikácie, bez povolenia na lov je možný iba so zbraňou uloženou v puzdre.

§ 63

Dohľadávanie a nájdenie zveri

(1)               Poľovník je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Ak zver prebehla alebo preletela do iného poľovného revíru, je povinný pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného revíru, v sledovaní a dohľadávaní zveri s poľovnou zbraňou môže pokračovať len za účasti tohto poľovníckeho hospodára alebo ním poverenej osoby.

(2)               Pri dohľadávaní zveri, ak nemôže zver sám alebo s pomocou iných osôb dohľadať, je povinný použiť na dohľadávanie poľovne upotrebiteľného psa.

(3)               Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň celoročne chráneným živočíchom, užívateľ najbližšieho poľovného revíru zabezpečí oznámenie nálezu takejto zveri príslušnému orgánu ochrany prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu.32a)

(4)               Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

(5)               Ak došlo k nálezu usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v poľovnom revíri, je povinný užívateľ poľovného revíru zistiť príčinu usmrtenia zveri alebo zranenia zveri. Ak sa preukáže, že táto zver bola usmrtená alebo zranená v rozpore s týmto zákonom, je povinný nález bezodkladne oznámiť Policajnému zboru. Ak ide o celoročne chránenú zver, oznámi nález aj orgánu ochrany prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu.32)

(6)               Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť pri šírení nebezpečnej nákazy likvidáciu uhynutej zveri podľa osobitných predpisov.33)