Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon časť 2

3. 11. 2013

 

Chov zveri

§ 20

Ochrana genofondu zveri

(1)               Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky pôvodné druhy zveri. Na tento účel prijíma v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) a komorou (§ 41) potrebné opatrenia.

(2)               V záujme ochrany genofondu13) zveri sa zakazuje

a)      zámerne rozširovať druhy a poddruhy voľne žijúcich živočíchov13a), ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na území Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania okrem druhov povolených ministerstvom po dohode s ministerstvom životného prostredia,14)

b)      krížiť medzidruhovo a medzipoddruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi,

c)      chovať alebo držať raticovú zver mimo poľovného revíru alebo farmových chovov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)               Dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie zveri môže fyzická osoba alebo právnická osoba len s povolením ministerstva, a to za podmienok v ňom uvedených. Druhy podliehajúce osobitnému predpisu15) musia mať aj povolenie na dovoz a vývoz; súčasťou žiadosti o povolenie je súhlas príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)

(4)               Na dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, je potrebné predchádzajúce povolenie ministerstva po dohode s ministerstvom životného prostredia. Ak ministerstvo povolenie vydá, môžu sa tieto živočíchy a ich poddruhy dovážať a vypúšťať len do zverníc. Po vypustení do zverníc sa stávajú zverou podľa tohto zákona.

§ 21

Opatrenia na zachovanie genofondu zveri

(1)               V záujme zachovania genofondu zveri sa do poľovného revíru zakazuje vypúšťať

a)      jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo farmových chovoch; okrem zverníc (§ 6),

b)      zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi domácich zvierat a hydiny; okrem vypúšťania pernatej zveri z umelých chovov,

c)      nový druh zveri podliehajúci poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, bez predchádzajúceho súhlasu obvodného lesného úradu,

d)     nepôvodný druh16) voľne žijúceho živočícha bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody.

(2)               Rozširovať danieliu zver a mufloniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode možno len s povolením ministerstva a so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody.

§ 22

Držanie a chov zveri v zajatí

(1)               Za držanie a chov zveri v zajatí sa považuje držanie alebo chov zveri na pozemkoch, ktoré sú ohradené tak, že zver nemôže z nich uniknúť.

(2)               Držať a chovať zver v zajatí sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)               Za držanie a chov zveri a držanie zveri v zajatí sa nepovažuje držanie a chov zveri vo zvernici (§ 6), umelý chov pernatej zveri, králika divého, zajaca poľného, chov zveri vykonávaný užívateľom poľovného revíru na účely zazverovania poľovného revíru, starostlivosť užívateľa poľovného revíru o poranenú zver alebo nájdenú zver počas doby nevyhnutnej na jej liečenie alebo opätovné vypustenie do poľovného revíru alebo zabezpečenie prezimovania zveri, chov líšky hrdzavej alebo diviačej zveri na účel výcviku a skúšok poľovných psov, na výskumné účely, záchranné chovy zveri v zariadeniach na záchranu chránených živočíchov zriadených podľa osobitného predpisu,17) chov zveri v zoologickej záhrade alebo držanie a chov poľovných dravcov.18)

(4)               Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len užívateľ poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, môže ju po písomnom súhlase užívateľa poľovného revíru a príslušného obvodného lesného úradu vypustiť do poľovného revíru aj orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody. Písomný súhlas užívateľa poľovného revíru nie je potrebný, ak sa vypúšťa zrehabilitovaný jedinec na území poľovného revíru, v ktorom bol nájdený. Ohlasovacia povinnosť užívateľovi poľovného revíru zostáva zachovaná.

§ 23

Chovateľská prehliadka

(1)               Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri podľa kritérií chovnosti vykonáva každoročne hodnotiteľská komisia na chovateľských prehliadkach, ktoré organizuje a vykonáva obvodná komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom.

(2)               Členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; členov ústrednej hodnotiteľskej komisie vymenúva a odvoláva komora z radov držiteľov certifikátu Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.

(3)               Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čeľusťou okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné. Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území Slovenskej republiky, možno namiesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej.

(4)               Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku, je povinný na výzvu užívateľa poľovného revíru doručiť poľovnícku trofej na účely chovateľskej prehliadky v ním určenom čase na určené miesto. Užívateľ poľovného revíru vráti trofej po ukončení chovateľskej prehliadky bez spodných čeľustí.

(5)               Užívateľ poľovného revíru je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne a dokumentáciu k ním doručiť v čase určenom obvodnou komorou na určené miesto.

(6)               Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu; taká poľovnícka trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá lebka veľkej šelmy, ak sa odovzdala orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, o čom predloží jej majiteľ písomný doklad o jej prevzatí.

(7)               Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.

(8)               Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou ulovenej chorej alebo poranenej zveri a s platným veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza z chorej alebo poranenej zveri.

(9)               Hodnotiteľská komisia o výsledkoch chovateľskej prehliadky podľa odseku 1 spíše záznam, ktorý predkladá príslušnému obvodnému lesnému úradu a komore (§ 41). Ak hodnotiteľská komisia zistí porušenie tohto zákona alebo ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, uvedie to v zázname.

(10)           Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje raz za päť rokov celoštátnu výstavu trofejí, na ktorej hodnotí vývoj kvality chovu a správnosti lovu trofejovej zveri.

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

§ 24

Ochrana poľovníctva

(1)               (1)       Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu [§ 29 ods. 1 písm. f) a g)], chorobami zveri, ochrana biotopu1) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.

(2)               Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.

(3)               Zakazuje sa v poľovnom revíri

a)      plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,

b)      spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,

c)      poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,

d)     voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,

e)      voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),

f)       loviť zver odstrelom alebo odchytom, alebo poľovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného poľovného lístka,

g)      privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia (§ 53) alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru,

h)      privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,

i)        vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,

j)        vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde,

k)      jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky;20) zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto jazda nevyhnutná na bežné obhospodarovanie pozemkov, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru, ak je takáto jazda nevyhnutná na užívanie poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly,

l)        pohyb mačiek, okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.

(4)               Na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie obvodného lesného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením

a)      obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti,

b)      oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza,

c)      zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice, alebo ich časti nepovolaným osobám.

(5)               Obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách.

(6)               Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f). Ak dôjde k usmrteniu mačky v poľovnom revíri, jej vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jej usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. g).

(7)               Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.

(8)               Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahujú na vlastníka pozemkov, užívateľa pozemkov a na zamestnancov orgánov štátnej správy poľovníctva pri výkone dozoru alebo kontrolnej činnosti.

(9)               Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3 písm. f) a h) sa nevzťahujú na odchyt nájdenej zveri podľa § 63 ods. 3 a 5.

§ 25

Povinnosti užívateľa poľovného pozemku

Užívateľ poľovného pozemku je povinný

a)      dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby zver, ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli poškodzované ich biotopy,

b)      oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,

c)      používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju,

d)     vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam,

e)      odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo usmrtenie zveri, alebo vhodným spôsobom k nim zamedziť prístup,

f)       uhradiť užívateľovi poľovného revíru škody spôsobené na zveri obhospodarovaním poľovného pozemku spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo predpismi upravujúcimi používanie ochranných prostriedkov proti rastlinným alebo živočíšnym škodcom,

g)      dohodnúť s užívateľom poľovného revíru spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri.

§ 26

Povinnosti užívateľa poľovného revíru

(1)               Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:

a)      hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,

b)      vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri,

c)      zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom,21)

d)     prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom22) takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,

e)      vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho sucha,

f)       odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,

g)      vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,

h)      každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,

i)        vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch ich predkladať na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak,

j)        viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom,

k)      podávať informácie obvodnému lesnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru,

l)        dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,

m)    oznámiť obvodnému lesnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6,

n)      zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi,

o)      používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov,

p)      viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.

(2)               Ak obvodný lesný úrad zistí, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok.

(3)               Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.

(4)               Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie niektorého druhu zveri v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo zastaviť a túto skutočnosť ihneď oznámiť obvodnému lesnému úradu.

Poľovnícka stráž

§ 27

Odborná spôsobilosť

(1)               Užívateľ poľovného revíru je povinný na zabezpečenie ochrany poľovníctva na každých aj začatých 500 ha navrhnúť obvodnému lesnému úradu jedného člena poľovníckej stráže.

(2)               Návrh podľa odseku 1 podáva užívateľ poľovného revíru

a)      spolu so žiadosťou o evidenciu zmluvy podľa § 16,

b)      spolu s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,

c)      spolu s predložením návrhu na vymenovanie poľovníckeho hospodára alebo

d)     do 15 dní odo dňa, keď bol užívateľ poľovného revíru informovaný o vyškrtnutí člena poľovníckej stráže zo zoznamu členov poľovníckej stráže.

(3)               Ak užívateľ poľovného revíru nepodá návrh na člena poľovníckej stráže alebo ak sa skončí platnosť zmluvy alebo zmluvy vlastníkov, alebo je potrebné zabezpečiť ochranu poľovného revíru podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, vymenuje obvodný lesný úrad člena poľovníckej stráže z vlastného podnetu. Návrh musí obsahovať písomný súhlas osoby navrhnutej na vymenovanie za člena poľovníckej stráže.

(4)               Členom poľovníckej stráže môže byť len fyzická osoba, ktorá

a)      dosiahla vek najmenej 21 rokov,

b)      má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny „D“,

c)      je na výkon funkcie zdravotne spôsobilá, čo doloží potvrdením lekára,

d)     v posledných piatich rokoch sa nedopustila priestupku alebo disciplinárneho previnenia na úseku poľovníctva, za ktorý jej bol odňatý poľovný lístok,

e)      je odborne spôsobilá podľa odseku 5,

f)       zložila sľub podľa § 28 ods. 1.

(5)               Odborná spôsobilosť uchádzača za člena poľovníckej stráže sa preukazuje vykonaním skúšky na obvodnom lesnom úrade pred komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva prednosta obvodného lesného úradu. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy na úseku poľovníctva a použitia donucovacích prostriedkov.

(6)               Obvodný lesný úrad pred skúškou overí splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a) až d).

§ 28

Zoznam členov poľovníckej stráže

(1)               Ten, kto je navrhovaný za člena poľovníckej stráže, skladá do rúk prednostu obvodného lesného úradu sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen poľovníckej stráže budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane poľovného revíru a poľovníctva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

(2)               Členom poľovníckej stráže sa stáva fyzická osoba dňom zápisu do zoznamu členov poľovníckej stráže, ktorý vedie obvodný lesný úrad (ďalej len „zoznam“).

(3)               Člena poľovníckej stráže zapíše obvodný lesný úrad do zoznamu po zložení skúšky podľa § 27 a zložení sľubu podľa odseku 1.

(4)               Po zapísaní člena poľovníckej stráže do zoznamu vydá obvodný lesný úrad členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže.

(5)               Ak dôjde k strate, zneužitiu alebo odcudzeniu preukazu poľovníckej stráže alebo odznaku poľovníckej stráže, člen poľovníckej stráže je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť príslušnému obvodnému lesnému úradu.

(6)               Obvodný lesný úrad vyškrtne člena poľovníckej stráže zo zoznamu, ak

a)      zanikla zmluva,

b)      zanikol poľovný revír,

c)      zanikol užívateľ poľovného revíru,

d)     o to člen písomne požiada,

e)      stratil spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 27 ods. 4 písm. b) až e),

f)       prestal byť členom alebo zamestnancom užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,

g)      dlhodobo nevykonáva činnosť, neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prekročí práva poľovníckej stráže,

h)      zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

i)        o to požiada užívateľ poľovného revíru.

(7)               Ak je člen poľovníckej stráže vyškrtnutý zo zoznamu, je povinný do desiatich pracovných dní odovzdať príslušnému obvodnému lesnému úradu služobný odznak a preukaz poľovníckej stráže. Ak členstvo zaniklo podľa odseku 6 písm. h), táto povinnosť prechádza na pozostalých.

(8)               Činnosť člena poľovníckej stráže sa skončí dňom doručenia oznámenia o vyškrtnutí zo zoznamu. Obvodný lesný úrad o vyškrtnutí zo zoznamu písomne upovedomí do desiatich pracovných dní aj užívateľa poľovného revíru. Proti vyškrtnutiu zo zoznamu nie je možné sa odvolať.

§ 29

Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže

(1)              Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený

a)      vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným predmetom spôsobilým zmocniť sa zveri, ako sú slučky, pasce, siete, luky a kuše, predloženie poľovného lístka, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť,

b)      zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri (§ 53) alebo že sa preváža neoprávnene ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti, povolenia na lov zveri alebo zberu parožia zveri (§ 53), dokladu o pôvode zveri a dokladu oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách,

c)      obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať pôvod ulovenej zveri (§ 64),

d)     odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo prepravovanú zver, zhody parožia a bezodkladne vec oznámiť Policajnému zboru,

e)      požadovať súčinnosť Policajného zboru,

f)       usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby;23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti,

g)      usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby23a); to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.

(2)               Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť aj na iných držiteľov poľovných lístkov.

(3)               Člen poľovníckej stráže môže pri plnení úloh použiť tieto donucovacie prostriedky:

a)      hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b)      slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,

c)      obušok,

d)     putá,

e)      varovný výstrel.

(4)               Donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. b) až d) pre člena poľovníckej stráže zabezpečuje užívateľ poľovného revíru.

(5)               Pred použitím donucovacích prostriedkov je člen poľovníckej stráže povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo tomu bránia iné okolnosti.

(6)               O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen poľovníckej stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

(7)               Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c) a e) s cieľom

a)      zabrániť úmyselnému porušovaniu tohto zákona,

b)      zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá,

c)      obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

(8)               Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena poľovníckej stráže alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, a na vzájomné pripútanie osôb.

(9)               Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť varovný výstrel, ak osoba, proti ktorej zakročuje, neuposlúchla jeho výzvu, vyhráža sa poľovníckej stráži alebo ohrozuje život alebo zdravie poľovníckej stráže alebo inej osoby. Varovný výstrel musí smerovať do vzduchu a nesmie ním byť nikto ohrozený.

(10)           Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 14 rokov je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov len hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí škoda na zveri a poľovníckych zariadeniach a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

(11)           Člen poľovníckej stráže je povinný

a)      vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania,

b)      pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom poľovníckej stráže,

c)      kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,

d)     vykonať neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku hroziacich škôd v poľovnom revíri na zveri a na poľovníckych zariadeniach,

e)      odovzdať bezodkladne Policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj,

f)       oznamovať bezodkladne zistené porušovanie predpisov podľa povahy veci orgánom činným v trestnom konaní, obvodnému lesnému úradu, komore a užívateľovi poľovného revíru,

g)      oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi,

h)      pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody, strážou prírody a poľovníckymi organizáciami.

(12)           Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony.

Poľovnícke plánovanie, štatistika a informačný systém

§ 30

Poľovnícke plánovanie

(1)               Poľovnícke plánovanie obsahuje

a)      koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike,

b)      koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách,

c)      výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri na obdobie desiatich rokov,

d)     ročné plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.

(2)               Poľovnícke plány musia zabezpečiť trvale udržateľné obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity. Musia sa zostavovať tak, aby rešpektovali potrebu ochrany prírody a krajiny, potrebu ochrany poľnohospodárskej výroby a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou a aby zabezpečovali ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky.

(3)               Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s komorou a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(4)               Koncepciu chovu zveri v poľovných oblastiach zabezpečuje a schvaľuje príslušný krajský lesný úrad podľa návrhu poradného zboru.

(5)               Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia zabezpečuje užívateľ poľovného revíru prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a schvaľuje ho obvodný lesný úrad na návrh chovateľskej rady príslušného chovateľského celku.

(6)               Odborne spôsobilou fyzickou osobou podľa odseku 5 je osoba, ktorá je aspoň päť po sebe nasledujúcich rokov držiteľom poľovného lístka, úspešne absolvovala poľovnícku skúšku [§ 50 ods. 1 písm. c)] alebo je absolventom vysokej školy alebo strednej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, a má najmenej päťročnú prax v poľovníckom hospodárení alebo v poľovníckom plánovaní, alebo vo výuke poľovníctva.

(7)               Odborne spôsobilou právnickou osobou je vysoká škola alebo stredná škola, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, a výskumné ústavy zaoberajúce sa poľovníctvom. Odborne spôsobilé osoby vo svojej pôsobnosti eviduje obvodný lesný úrad.

(8)               Ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri

a)      vypracúva a predkladá na schválenie obvodnému lesnému úradu užívateľ poľovného revíru,

b)      musí zohľadňovať chovateľské ciele určené vo výhľadovom pláne poľovníckeho hospodárenia,

c)      schvaľuje na základe stanoviska chovateľskej rady obvodný lesný úrad.

(9)               Schválený plán poľovníckeho hospodárenia je pre užívateľa poľovného revíru záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak. Plnenie tohto plánu sleduje poradný zbor a chovateľská rada a kontroluje podľa pôsobnosti krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad.

(10)           Obvodný lesný úrad môže zmeniť počas plánovaného obdobia plán poľovníckeho hospodárenia najmä v dôsledku vzniku škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo lesných kultúrach zverou alebo v dôsledku veterinárnych nákaz alebo živelných pohrôm, alebo pri poklese stavu zveri, alebo pri premnožení zveri.

(11)           Krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad sú oprávnené kontrolovať správnosť zostavovania plánu, reálnosť jeho plnenia a vyžadovať odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne.

§ 31

Poľovnícka štatistika a informačný systém v poľovníctve

(1)               Štatistické zisťovanie v oblasti poľovníctva a spracovanie údajov poľovníckej štatistiky zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom.24)

(2)               Informačný systém v poľovníctve25) tvoria aj poľovnícke plány, evidencia ulovenej a uhynutej zveri a ročný štatistický výkaz o poľovníctve.

(3)               Správcom informačného systému podľa odseku 2 je ministerstvo.


§ 32

Poľovnícka organizácia

(1)               Na účely tohto zákona sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ktorá

a)      je organizáciou, ktorá nie je založená za účelom dosiahnutia zisku, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva,

b)      má sídlo na území Slovenskej republiky,

c)      je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo,

d)     riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom a ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2)               Poľovnícka organizácia môže mať svoje organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom v stanovách poľovníckej organizácie.

§ 33

Vznik poľovníckej organizácie

(1)               Poľovnícka organizácia vzniká registráciou dňom, ku ktorému je zapísaná do centrálneho registra poľovníckych organizácií, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

(2)               Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (ďalej len „návrh na registráciu“) môžu podať najmenej traja občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov (ďalej len „prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú v ňom svoje meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a číslo poľovného lístka a kto z nich je oprávnený konať v ich mene (ďalej len „splnomocnenec“). K návrhu na registráciu pripoja dva výtlačky stanov poľovníckej organizácie, v ktorých musí byť uvedené:

a)      názov poľovníckej organizácie,

b)      sídlo,

c)      pôsobnosť,

d)     cieľ a rozsah jej činnosti,

e)      práva a povinnosti členov,

f)       orgány poľovníckej organizácie, ich kompetencie, spôsob ich vytvorenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie,

g)      spôsob registrácie členov a organizačných zložiek,

h)      ustanovenia o organizačných zložkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene,

i)        zásady hospodárenia.

(3)                                V mene poľovníckej organizácie až do vytvorenia orgánov uvedených v odseku 2 písm. f) koná prípravný výbor alebo splnomocnenec.

(4)               Názov poľovníckej organizácie musí byť odlišný od názvu inej poľovníckej organizácie, ktorá je už registrovaná.

Registrácia poľovníckej organizácie

§ 34

(1)               Ministerstvo vedie centrálny register poľovníckych organizácií (ďalej len „centrálny register“), ktorý obsahuje:

a)      názov poľovníckej organizácie,

b)      identifikačné číslo organizácie,

c)      sídlo,

d)     pôsobnosť,

e)      údaje o štatutárnom zástupcovi, ktorými sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

f)       údaje o organizačných zložkách poľovníckych organizácii, ktoré majú právnu subjektivitu:

1.      názov,

2.      sídlo,

3.      štatutárny zástupca, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

4.      dátum vzniku,

5.      identifikátor, ktorým je číslo pozostávajúce z identifikačného čísla organizácie poľovníckej organizácie/poradové číslo pridelené poľovníckou organizáciou,

g)      dátum vzniku poľovníckej organizácie.

(2)               Návrh na registráciu podáva prípravný výbor alebo splnomocnenec obvodnému lesnému úradu príslušnému podľa sídla organizácie.

(3)               Ak poľovnícka organizácia, ktorá má byť zaregistrovaná, nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 alebo návrh na registráciu nemá náležitosti podľa § 33, alebo ak sú údaje v návrhu neúplné alebo nepresné, alebo stanovy poľovníckej organizácie neobsahujú náležitosti podľa § 33 ods. 2, obvodný lesný úrad upozorní na to prípravný výbor alebo splnomocnenca bezodkladne, najneskôr do 10 dní od doručenia návrhu s tým, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené, registrácia nebude vykonaná.

(4)               Konanie o návrhu na registráciu sa začne dňom, keď je obvodnému lesnému úradu doručený návrh na registráciu, ktorý nemá nedostatky uvedené v odseku 3. O dni začatia konania obvodný lesný úrad bezodkladne upovedomí splnomocnenca alebo prípravný výbor.

§ 35

(1)               Obvodný lesný úrad registráciu nevykoná, ak pod rovnakým názvom je už zaregistrovaná poľovnícka organizácia alebo návrh nespĺňa podmienky podľa § 33, alebo z predložených stanov vyplýva, že

a)      nejde o poľovnícku organizáciu podľa § 32 ods. 1,

b)      stanovy nespĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 2.

(2)               O odmietnutí registrácie rozhodne obvodný lesný úrad do 15 dní od začatia konania o registrácii a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru alebo prípravnému výboru.

(3)               Ak  nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie obvodného lesného úradu o odmietnutí registrácie, poľovnícka organizácia vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty; tento deň je dňom registrácie. Na žiadosť splnomocnenca prípravného výboru alebo prípravného výboru mu obvodný lesný úrad zašle jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.