Choď na obsah Choď na menu
 


FSMP

19. 9. 2012

 

Skúšobný poriadok pre farbiarske skúšky malých plemien.
 
Plemená sliedičov, teriérov, jazvečíkov a duričov sa u poľovníckej verejnosti tešia veľkej obľube. Sú inteligentné , s všestrannými vlohami pre výkon práva poľovníctva , treba ich však používať v tých revíroch a terénoch , do ktorých sa charakterom svojej práce hodia a kde môžu byť dostatočne využité .
Vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú na skúškach, ktoré sú prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.
 
Farbiarske skúšky - FSMP
Organizujú sa najmä v poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky. Ich absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri.
 
Farbiarske skúšky malých plemien kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie srnčej zveri, preto sa pri skúšaní pofarbenej stopy používa len srnčia zver.
Ak pes odíde za zverou a nevráti sa do 15 minút, na skúškach neobstál.
 
Predmety skúšok
1)      Hlasitosť
Pes by mal preukázať hlasitosť na stope živej zveri alebo pri kontakte s ňou, keď ju sám vyrazí a naháňa.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý čerstvú stopu zveri hneď sleduje a pravidelne hlási bez toho, aby zver pred sebou sledoval zrakom, alebo pes, ktorý zver sám vyrazí, sleduje a hlási, aj keď ju už nevidí.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý pracuje ako pri známke 4, hlásenie je však prerušované dlhšími odmlčkami.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver len dovtedy, kým ju vidí, a keď ju stráca z dohľadu, prestáva hlásiť.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver po zočení s prestávkami, značne prerušovane. Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý pri prenasledovaní unikajúcu zver vidí, ale nehlási ju.
 
2)      Poslušnosť
Rozhodca sleduje počas celých skúšok, ako pes reaguje na povely vodiča, najmä na základné povely na privolanie, ak nie je práve v kontakte so stopou zveri. Ak je pes v pohybe za zverou, ktorú našiel v poraste a sleduje ju, či už hlasito alebo nemo, a nereaguje na privolanie, nemá to hodnotiť rozhodca ako neposlušnosť. Tento prejav temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované povely znižujú známku z poslušnosti.
 
3)      Vodenie na remeni
Rozhodca, určený pre posudzovanie tejto disciplíny, vytýči v lesnom poraste trasu približne rovnakú pre všetky skúšané psy. Trasa predstavuje približne kruh tak, aby viedla cez rozličné terénne prekážky (spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez priekopu ap.).
Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na vypúšťacom alebo farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ľavom má pušku.
Počas skúšky nesmie vodič držať remeň v ruke a usmerňovať pohyb psa. Pes má ísť pokojne za svojím vodičom alebo vedľa jeho ľavej nohy, nemá ho predbiehať, ani sa nechať ťahať, nemá sa zapletať do krov alebo omotávať okolo stromov. Ak pes ťahá vodiča, myká ho, a ak ho musí vodič viackrát odmotávať zo stromov, dostane úmerne nižšiu známku.
 
4)      Sliedenie
Časový limit: 20 minút
Skúša sa v lese alebo na poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom.
Pes musí sliediť rýchlosťou, ktorá zodpovedá kvalite jeho čuchu, systematicky a vytrvalo pred vodičom, v dosahu dostrelu brokov.
Pes, ktorý nemá snahu nájsť zver a pobehuje iba v blízkosti vodiča, hodnotí sa známkou 0.
Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keď pes do 20 minút nenarazí na zver, musí sa skúšanie prerušiť a pes musí byť nasadený v lepšie zazverenej časti revíru (po odskúšaní ostatných psov).
 
5)      Správanie sa po výstrele
Skúša sa pri disciplíne sliedenie. Vodič na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v okamihu, keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 10 - 15 metrov od vodiča a nepozerá sa na neho.
Pes, ktorý preukáže svojím správaním sa, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný pod vplyvom vodiča, hodnotí sa známkou 4. Ak začne pes po výstrele vystrašene pobiehať vo väčšej vzdialenosti a nereaguje na privolanie, hodnotí sa známkou 3, prípadne nižšou. Pes, ktorý má strach z výstrelu, to znamená, že od vodiča vystrašene odbehne, nedá sa privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo, hodnotí sa známkou 0 a z ďalšieho posudzovania je vylúčený.
 
 
6)      Práca na pofarbenej stope srnčej zverí
Skúša sa na umelo pofarbenej 600 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred vyznačí usporiadateľ. Stopové dráhy musia byť očíslo­vané a na stromoch spredu označené snímateľnými značkami, zozadu môžu byť označené vápnom alebo farbou. Jednotlivé dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 150 krokov. Na konci stopovej dráhy musí byť vyznačený spojovací chodníček, po ktorom pomocníci prenášajú zver z jednej stopy na druhú.
Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (nesmú zostať na strome ani na zemi). Značky spredu na stromoch sa môžu nechať len na začiatku stopovej dráhy v dĺžke asi 50 krokov a pri ležovisku. Asi po 300 krokoch sa urobí pofarbené ležovisko a označí sa. Potiaľ musí ísť pes vždy ako vodič (na remeni). Ležovisko sa označuje zálomkom alebo iným poľovníckym spôsobom. Dráha stopy je dvakrát lomená a na jej konci musí vždy ležať srnčia zver, dobre zašitá (väčšia výstrelná rana musí byť tiež zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po založení stopy na konci dráhy, priamo pri položenej zveri. Na jednu po farbenú stopu sa môže použiť najviac pol litra farby (najlepšie hovädzej krvi, nesmie sa však miešať s vodou, odporúča sa miešať ju s krvou zo srnčej zveri, prípadne s obsahom žalúdka zveri). Zakladanie pofarbenej stopy proti smeru dráhy stopy je zakázané. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúška nebude uznaná.
Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, podpíše sa naň a pripevní ho na strom na začiatku dráhy. Stopovú dráhu pre farbiarske skúšky malých plemien (12 hodín starú) zakladajú usporiadatelia obdobným spôsobom vopred.
Pes sa prikladá na stopu najskôr o hodinu po jej založení, na FSMP najskôr po 12 hodinách. Možno ho viesť ako:
a) vodiča
b) oznamovača
c) hlásiča
d) hlasitého oznamovača
Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámiť rozhodcom vopred, najneskoršie pred nasade­ním psa na stopu. Ak pes pracuje ako oznamovač, hlásič alebo hlasitý oznamovač, po úspešnom vypracovaní stopy sa k získanému bodovému hodnoteniu priráta 5 bodov. Celú stopovú dráhu musí pes vypracovať maximálne za jednu hodinu.    
a) vodič
Pes musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Jeho práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu s istotou. Na stopu sa môže pes opätovne nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1, ak pes prácu nedokončí, hodnotí sa známkou 0.
Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2.
b) hlásič
Pes po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tam ho vodič vypustí a ďalej pes pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do 15 minút od vypustenia musí začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčuje. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho vodič privolať späť a od ležoviska vypracovať zvyšok stopy ako vodič. Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes za­blúdiť a znovu byť nasadený na stopu už len dva razy. Známka sa mu pri každom novom nasadení znižuje o jeden stupeň.
Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s dlhými odmlčkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.
c) oznamovač
Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámiť, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver.
Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a do 15 minút od vypustenia sa vrátiť po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením (signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň a vodič má právo privolať psa a viesť ho ďalej ako vodiča. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes zablúdiť a byť nasadený na stopu už len dva razy, známka sa však znižuje vždy o jeden stupeň.
Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, nevýraz­né oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi vopred uvedeným spôsobom, nemôže sa hodnotiť práca psa ako oznamovač.
d) hlasitý oznamovač
Hlasitý oznamovač sa skúša ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho vodiča k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa pri práci nie je chybou.
 
 
 
7)      Odloženie
Časový limit: 5 minút
Vodič na určenom mieste odloží psa buď voľne, alebo priviazaného na úplne rozvinutom farbiarskom remeni a vzdiali sa z jeho dohľadu. Pes musí zostať pokojný po celý čas skúšania. Po uplynutí tohto času sa vodič vráti k psovi, a ak bol odložený voľne, musí sa nechať pokojne pripútať.
Ak pes pri skúšaní odloženia odíde hľadať svojho pána, hodnotí sa známkou 0. Ak je pes pri odložení nepokojný a poodíde za vodičom, nie však viac ako 10 metrov, môže dostať známku najviac 2. Ak je pes pri odložení pripútaný na úplne rozvinutom farbiarskom remeni, znižuje sa známka z výkonu o jeden stupeň. Ak pes pripútaný pri odložení šteká alebo kňučí, vzdiali sa na celú dĺžku remeňa alebo sa na remeni myká, dostane známku 0.