Choď na obsah Choď na menu
 


Srnčie parohy

17. 4. 2010

 

TECHNIKA MERANIA A HODNOTENIA SRNČÍCH PAROŽKOV

Miery meriame s presnosťou na 1 mm, hmotnosť na 1 g, objem na 1 cm. Typická trofej srnca európskeho je taká, ktorú môžeme bodovať medzinárodnou hodnotiteľskou metódou v plnom rozsahu. Z hodnotenia sa vyraďuje parožie parochniarov, výrazne znetvorené parožie a také parožie, pri ktorom sa nedá exaktne zistiť objem.

1. DĹŽKA KMEŇOV: Meria sa po vonkajšej strane kmeňov od spodného okraja ružíc po hrot najdlhšej vetvy. Od horného okraja ružíc sa pásmo voľne prepína na kmeň a nevtláča sa do uhla medzi ružicou a kmeňom.                                                             2. HMOTNOSŤ TROFEJE:                                                                                  Čistá hmotnosť trofeje je hmotnosť so zrezanou lebkou a s ponechanou nosnou kosťou,

vážená najskôr 3 mesiace po ulovení. Keď lebka nie je zrezaná, odpočítava sa z hmotnosti trofeje bez dolnej čeľuste podľa veľkosti lebky zrážka 65–90 g. Pri bodovaní čerstvej trofeje (napr. poplatkový odstrel) treba odpočítať primeranú zrážku za vlhkosť. Pritom je potrebné mať na zreteli, že počas prvého týždňa po preparácii stráca trofej až 10 % hmotnosti. K hmotnosti trofeje zrezanej celkom nakrátko možno pripočítať 10–20 g.

3. OBJEM PAROŽKOV:                                                                                          Zisťuje sa vážením parožia ponoreného do vody. Pučnice a celá lebka musia pritom zostať nad vodou. Rozdiel hmotnosti suchej trofeje (bez odpočítania zrážky na lebku) a trofeje s ponoreným parožím v g predstavuje objem parožia v  cm3.                                                                                                                       4. ROZPÄTIE PAROŽKOV:                                                                               Meria sa ako najväčšia vnútorná vzdialenosť kmeňov kolmo na pozdĺžnu os lebky

a vyjadruje sa percentom nameraného rozpätia k priemernej dĺžke kmeňov:

veľmi úzke rozpätie do 30,0 % 0 bodov,

úzke rozpätie 30,1–34,9 % 1 bod,

stredné rozpätie 35,0–39,9 % 2 body,

dobré rozpätie 40,0–44,9 % 3 body,

veľmi dobré rozpätie 45,0–74,9 % 4 body,

abnormálne rozpätie viac ako 75 % 0 bodov.

5. ZAFARBENIE:

svetlé alebo umelo zafarbené parožky 0 bodov,

žlté alebo svetlohnedé 1 bod,

stredne hnedé 2 body,

tmavohnedé 3 body,

veľmi tmavé až čierne 4 body.

6. PERLOVANIE: Hodnotí sa veľkosť, množstvo perál a plošné pokrytie parožkov:

kmene hladké, skoro bez perál 0 bodov,

slabé perlovanie (asi na jednej tretine povrchu kmeňov) 1 bod,

stredné perlovanie (viac ako na polovici povrchu kmeňov) 2 body,

dobré perlovanie (malé perly na celom povrchu kmeňov alebo veľké perly na dvoch tretinách

povrchu kmeňov) 3 body,

veľmi dobré perlovanie (bohaté veľké perly na celom povrchu kmeňov) 4 body.

7. RUŽICE: Hodnotí sa výška a šírka ružíc:

slabé (úzke a nízke ružice) 0 bodov,

stredné (povrazcovité a málo perlované) 1 bod,

dobré (vencovité a dosť vysoké) 2 body,

silné (široké a vysoké) 3 body,

veľmi silné ružice (veľmi široké a veľmi vysoké) 4 body.

8. HROTY VETIEV:

tupé, málo vyvinuté 0 bodov,

tupé a stredne vyvinuté 1 bod,

ostré a do biela vybrúsené 2 body.

9. VYSPELOSŤ VETIEV:

obvyklé vetvy 3,5–5 cm dlhé 0 bodov,

dobré vetvy 5–6 cm dlhé 1 bod,

veľmi dobré vetvy 6 cm a dlhšie, dobrého tvaru 2 body.

10.PRAVIDELNOSŤ, SÚMERNOSŤ A TVAR PAROŽIA:

za zvláštnu pravidelnosť, súmernosť a ušľachtilý tvar parožia 0–3 body.

11. ZRÁŽKY ZA VETVY:

bez vetiev alebo vetvy celkom krátke, do 2,5 cm dĺžky 2 body,

vetvy krátke 2,5–3,5 cm alebo vetvy len na jednom kmeni 3,5 cm dlhé a dlhšie 1 bod,

obvyklé vetvy 3,5–5 cm dlhé 0 bodov.

12. ZRÁŽKY ZA NEPRAVIDELNOSŤ, NESÚMERNOSŤ, PÓROVITOSŤ HMOTY PAROŽIA

A NEŽIADUCI TVAR PAROŽIA 0–3 body.

  

 

Ocenenie srnčích parožkov na výstavách:

I. cena – zlatá medaila – 130,00 a viac bodov C. I. C.

II. cena – strieborná medaila – 115,00 až 129,99 bodov C. I. C.

III. cena – bronzová medaila – 105,00 až 114,99 bodov C. I. C.

Znaky poľovníckej trofeje sa posudzujú komplexne. Ak nameraná hodnota jedného znaku výrazne prevyšuje požadovanú minimálnu hodnotu tohto znaku, môže sa ňou vyrovnávať hodnota iného hodnoteného znaku, ktorého nameraná hodnota nedosahuje požadovanú minimálnu hodnotu.